ก.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมหารือ การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ

พิมพ์


          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้แทนหน่วยงานราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนกว่า 140 คน ณ ห้องจูบีลี บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  วันนี้  (19 มกราคม 2558) 
          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา และเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว  ซึ่งจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติแปรรูปมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อลดปริมาณยางในสต๊อกของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางจากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีการสร้างพื้น ลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจได้ทันที   ผู้ประกอบการที่ได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว และมีความพร้อมในการผลิตยางหรือสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายางธรรมชาติล้นตลาดของประเทศได้
          ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  กล่าวอีกว่า วันนี้เราได้มีโอกาสเชิญผู้ประกอบการที่สามารถจะเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านยาง และผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้งหลาย ได้มาหารือกันว่า ถ้าหากมีความต้องการจากภาคราชการจริง จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกันอย่างไร จะมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไร วันนี้คงจะได้ข้อมูลและสามารถนำไปผนวกกับความต้องการของกระทรวงต่างๆ และดูว่าเราจะช่วยกันต่อไปได้อย่างไร
   


          ด้าน รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า   จากที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก การดำเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้จึงเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องเร่งให้มีการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติแปรรูปมาใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณยางในสต๊อกของรัฐบาล ซึ่งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ต้องรอการประกาศมาตรฐาน สามารถผลิตโดยให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ที่สำคัญคือการส่งเสริมให้มีการนำยางธรรมชาติมาใช้ช่วยให้ราคายางดีขึ้น  การที่ผู้ประกอบการได้ร่วมมือนำยางธรรมชาติไปแปรรูปต่างๆ  จะมีส่วนช่วยประเทศได้  คาดหวังจะเกิดประโยชน์ทำให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งอุปสงค์และอุปทาน เพื่อจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
          เราได้ประชุมร่วมกันหลายครั้งเพื่อหาความต้องการการใช้ยางในบริเวณที่เรียกว่า ลานกีฑา ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ สนามฟุตซอล ลานจักรยาน โดยมีความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติใน 3 ปี ถึง 5 หมื่นตัน จะมีการสร้างตัวอย่างการนำเอาลู่วิ่งไปใช้โดยจะมีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครและจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด


          ด้าน ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางจากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีการสร้างพื้น ลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจได้ทันที การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติของประเทศได้จริงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายางของประเทศ โดยกรมฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้แสดงความจำนงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------


ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง

 

Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยกาแฟอราบิก้าหวังช่วยเกษตรกรชาวเขา
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
» “40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์
» สวทน.-วท. ผนึกอียู-อาเซียน หวังเคลื่อนย้ายนักวิจัยระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู นักธุรกิจชั้นนำร่วมงาน