“40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

พิมพ์

 

 

     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558


    ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ผมเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลิตนักปฏิบัติไม่ใช่นักวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของเศรษฐกิจ และสังคม มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างคุณูปการณ์ให้กับประเทศที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้วยังมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปไม่ใช่ทำโครงการต่าง แต่จะทำโครงสร้างพื้นฐาน การวางรากฐานใหม่ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ในระยะยาวสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่ชุมชนวิทยาศาสตร์ กระทรวงต่างๆ ต้องมีเป้าหมายที่รายได้ต่อหัวประชากรขยับสูงขึ้น  สิ่งสำคัญคือตั้งเป้าหมายให้เราหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  ยกระดับจาก 5000 เหรียญ/หัว/ปี เป็น 1300 เหรียญ/หัว/ปี


     การพัฒนาเศรษฐกิจโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องปิดจุดอ่อน 3 ประการ ได้แก่ 1. ความต่อเนื่อง ทั้งนโยบาย มาตรการ ความสำคัญกับการพัฒนา  2. ภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบรนด์เนมของไทยได้มากขึ้น และ 3. โครงสร้างพื้นฐาน มีห้องแล็บ กำลังคน การทำให้ผลงานวิจัยนำไปใช้ได้จริงๆ ต้องขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการวิจัยให้มากขึ้น การให้รางวัลนักวิจัย ถ้าอาจารย์ไปช่วยงานในโรงงาน SMEs มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมี MOU กับต่างประเทศ จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้บ้าง  และเรื่องสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยต้องสร้างสิทธิบัตรให้มากขึ้น  ภาคเอกชนเริ่มสร้างความรู้และมาให้ความสนใจเรื่องการวิจัยแล้ว  รัฐกับเอกชนต้องช่วยกันวิจัย และสร้างกำลังคน      


    ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ มทร.ธัญบุรี ก้าวย่างครบ 40 ปี ในปี 2558 นี้มหาวิทยาลับได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลับภายใต้แนวคิด “40ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ มทร.ธัญบุรี และแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ของคณะ/วิทยาลัย ใน มทร.ธัญบุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และครูได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอน เยี่ยมชมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่โด่ดเด่นมาจัดแสดง อาทิ การพัฒนากล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ, สารเสริมรสชาติอาหารที่ทำจากยีสต์แทนใช้ผงชูรส, ผลิตภัณฑ์ Yapox บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำรับยาสมุนไพร เป็นต้น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับชุมชน การประกวดทางวิชาการ พบผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา แนะแนวหลักสูตร และการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ถนนสายวัฒนธรรมและถนนสายเทคโนโลยี การขายสินค้าราคาถูก
 

 

 

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร  แสงสว่าง  / นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
 

Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - 40ปี ราชมงคลธัญบุรี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยกาแฟอราบิก้าหวังช่วยเกษตรกรชาวเขา
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมหารือ การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์
» สวทน.-วท. ผนึกอียู-อาเซียน หวังเคลื่อนย้ายนักวิจัยระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู นักธุรกิจชั้นนำร่วมงาน