กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน KASIเกาหลี พร้อมผู้บริหาร สดร.เข้าพบดร.พิเชฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย

KASIเกาหลี พร้อมผู้บริหาร สดร.เข้าพบดร.พิเชฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

     (17 มกราคม 2558) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี ( Korea Astronomy and Space Science Institute : KASI) Dr. Inwoo Han President of KASI และ Dr.Young Chol Vice - President พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือใน 3 ประเด็น คือ ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน (Joint Venture) ระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลเกาหลี ในโครงการจัดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุของไทย (Thai Radio Astronomy Observatory: TRAO) และแนวทางการดำเนินการเจรจาระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือระหว่าง KASI กับ สดร. ในการพัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุของไทย เข้าร่วมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสาธารณรัฐเกาหลี (Thai-Korea VLBI Network: T-KVN) และความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์วิทยุของไทยทั้งทางเทคนิคและการวิจัย เช่น การฝึกอบรมวิศวกรและให้ทุนนักศึกษาไทยไปทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ

 

 

     รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์มากว่า 7 ปีแล้ว ประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( National Astronomical Research Institute of Thailand, NARIT) และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี (Korean Astronomy and Space Science Institute, KASI) ได้ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 หลังจากการลงนามความร่วมมือได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของทั้ง 2 องค์กร มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ อาทิ Thailand-Korea Joint Seminar on Astronomy and Astrophysics, NARIT-KASI Winter School on Radio Astronomyเป็นต้น นอกจากนี้ ทาง KASI ยังให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาไทยที่ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ที่ KASI  และการศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ที่เกาหลีของเยาวชนไทยอีกด้วย

     จากนั้นได้ประชุมเจรจาความร่วมมือในการจัดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกับเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสาธารณรัฐเกาหลี (KVN – Korea VLBI Network) และเครือข่ายในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia VLBI Network) และ Dr. Inwoo Han President of KASI ได้เชิญ ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมดูงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์วิทยุของ KASI และ KVN ด้วย

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป