กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางทันตกรรม เดนตีสแกน 3 มิติ สัญชาติไทย รักษาปลอดภัย ราคาประหยัด

ความก้าวหน้าทางทันตกรรม เดนตีสแกน 3 มิติ สัญชาติไทย รักษาปลอดภัย ราคาประหยัด

พิมพ์ PDF

         

        

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่นชมผลการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ให้บริการผู้ป่วยมามากกว่าพันครั้ง มีคุณภาพทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ เตรียมสนับสนุนให้ขยายผลการใช้งานสู่การบริการในโรงพยาบาลภาครัฐแห่งอื่นๆ 

 

 

     (16 มกราคม 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางมายังศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) ความก้าวหน้าทางทันตกรรมที่สามารถให้รายละเอียดของภาพถ่ายรังสี ได้ทั้ง 3 มิติ จากเดิมที่หากต้องการรายละเอียดของผู้ป่วยใน 3 มิติ จำเป็นต้องใช้เครื่อง CT ทางการแพทย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และได้รับปริมาณรังสีมากกว่า โดยมี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และทีมงานให้การต้อนรับ
     จากการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้มีการพัฒนาเครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสร้างภาพและโปรแกรมช่วยวางแผนผ่าตัดฝังรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนมีบุคลากร ผู้ป่วย ที่สามารถจะช่วยพัฒนาการใช้งานเครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) ที่พัฒนาขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงทำความร่วมมือ (MOU) ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทางคลินิกในมนุษย์ เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยทั้งสองฝ่าย ให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว และ จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบที่จะนำมาใช้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
     ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม กล่าวว่า เครื่องเดนตีสแกน (Dentiiscan) พัฒนาเมื่อปี 2550 โดยนักวิจัยเอ็มเทคและเนคเทค ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลภาพได้สำเร็จเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงมีการพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยเพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งสำเร็จเมื่อปี 2554 และขณะนี้เดนตีสแกนผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรื่องปริมาณรังสีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบทางคลินิก พร้อมทั้งนำไปติดตั้งใช้งานจริงแล้วจำนวน 3 แห่ง คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ทันตกรรมเอสดีซี กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
     เครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) ที่ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีชื่อว่า “เดนตีสแกน” ถือเป็นเครื่องต้นแบบหนึ่งในสองเครื่องแรกของประเทศไทย ได้นำมาใช้ในงานหลักๆ ได้แก่ การวางแผนทันตกรรมรากเทียมโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม  การวางแผนผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องใส่อวัยวะเทียมบนใบหน้า การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า ผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่างๆ ในขากรรไกร และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
     ปัจจุบัน เครื่องโคนบีมซีที (Dental Cone beam CT) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้งานไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันครั้ง และจากการสำรวจพบว่า การวางแผนการรักษาของผู้ป่วยทุกรายเป็นไปด้วยดี อัตราผลสำเร็จสูง ผลแทรกซ้อนมีน้อยมาก ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าวให้คุณภาพของภาพของภาพรังสี 3 มิติได้ดีเท่าๆ กับเครื่องของต่างประเทศที่มีในเชิงพาณิชย์
 
     หลังจากเยี่ยมชมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม Dental Cone beam CT (DentiiScan) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางต่อมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดูงานการดำเนินการเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำชมเครื่องฯ ขณะให้บริการผู้ป่วยอัมพาต
 
 
ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป