กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. นำทัพ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วท. นำทัพ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พิมพ์ PDF

    

       นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะจากฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ ในการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Science Park ในช่วงเช้าวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมหารือความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ความร่วมมือทางด้านข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับทำการเกษตรของประเทศลาว เป็นต้น
 


     ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว กล่าวถึงการนำคณะมาศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ของไทยว่า จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา วทน. ระหว่างไทย-ลาว ถือเป็นความร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนำมาสู่การนำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางคณะจาก สปป.ลาวจึงได้รับข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของไทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อที่ประเทศลาวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาว โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการพัฒนา วทน. ประเทศลาวนั้น มีแผนที่จะดำเนินการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 แห่ง คือ นครหลวงเวียงจันทร์ และ แขวงบริคำไซ ประเทศลาว ที่ปัจจุบันยังต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ให้พร้อมขยายตัวอย่างครอบคลุมต่อไป

 


     ในด้านของ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล แก่นความสามารถขององค์กรอยู่ที่การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายหลักในการบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและความหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มตัว มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่เหมือนในอดีต ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ยุคนี้ นอกจากจะวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับประเทศไทยแล้วที่สำคัญยังต้องมุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริงอีกด้วย
      ในส่วนบทบาทของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีภารกิจหลักในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นเลิศ สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ โดยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม

 


    นอกจากนี้ คณะ สปป.ลาว ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยของไบโอเทคเพื่อศึกษาการทำงาน และวิธีการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ต่างๆ ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาด้านทรัพยากรชีวภาพของประเทศลาวต่อไปได้

 


ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป