กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร

พิมพ์ PDF

     

     วันนี้ (25 ธันวาคม 2557) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างขีดความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม โดยมี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงฯ นางวนิดา บุญนาคค้า รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท. และ นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

    ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวถึง บทบาทของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์ ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน ในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการทรัพยากร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และรักษาพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ เป็นต้น และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จึงได้เล็งเห็นถึงการนำงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร จึงได้บูรณการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง
     ทั้งนี้ การร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินต่อไปในอนาคต
 
 
     นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงและเครือข่าย พร้อมที่จะถ่ายทอดและนำงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ ได้รับโจทย์ปัญหาและความต้องการจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. จึงได้ร่วมมือกับ ส.ป.ก. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ขึ้น และ เรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการอย่างแรกในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี คือ 1. การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน 2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3. การบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะนำงานวิจัย และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่เขตของ ส.ป.ก. อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดย : 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-333-3950
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
» ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
» พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์
» รมว.วท. ร่วมลงนามแสดงความเสียใจแด่สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาในสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงที่ 1
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป