กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (24 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) ร่วมกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ และยกระดับการพัฒนาประเทศทางด้านนิวเคลียร์ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี ผศ.ดร.กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

    นายนิรุจน์ อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศทางด้านนิวเคลียร์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพดังกล่าว
 
   ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มีภารกิจการวิจัยพัฒนาบริหารจัดการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์ และบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้เกิดการยอมรับ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย สทน. และ สชวท. จะร่วมมือในการกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมมือในการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่มีมาตรฐานที่เหมาะสมและก้าวหน้าในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ต่อไป
    ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย กล่าวถึงบทบาทของภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ว่า ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพดังกล่าวนับเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้าน วทน. ส่งผลให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์พัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านต่างๆ อาทิ ด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น ทำให้บุคลากรมีการพัฒนา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาควบคุม
    รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยว่า เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิวเคลียร์ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การประยุกต์ และการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี และช่วยพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนในด้านนิวเคลียร์ จึงถือเป็นการมุ่งเน้นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีพทางด้านนิวเคลียร์ ให้ได้รับการพัฒนาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์


 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป