กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ตรวจเยี่ยม สสนก. หน่วยงานบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

รมว.วท. ตรวจเยี่ยม สสนก. หน่วยงานบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) พร้อมคณะ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เดินชมห้องปฏิบัติการ High Performance Computing, ห้องโทรมาตรและเทคโนโลยีการตรวจวัด, ห้องระบบเครือข่าย ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 14  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 


 
    ดร.รอยล กล่าวว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ในส่วนของหน่วยงานราชการเป็น ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทล็อกซเล่ย์ นอกจากนี้ ดร.รอยล ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 ว่าจะมีการพัฒนางานในด้านระบบข้อมูล ข้อมูลพยากรณ์ พยากรณ์เส้นทางพายุให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการไว้แล้ว 
                สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้
     1.เข้าใจ - ใช้ ว. และ ท. สำรวจพื้นที่ชุมชน เช่น เครื่อง GPS โทรมาตร แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
                   -  วิเคราะห์ ปัญหา วางแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการรวมถึงบำรุงรักษาต่อเนื่องและเป็นระบบ
     2.เข้าถึง -  สรุป วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาร่วมกัน
     3.พัฒนา - ขยายผลความสำเร็จ
                    - ขยายเครือข่าย
     4.ผลสำเร็จ - เกิดความมั่นคง
                    - พึ่งพาตัวเองได้ เกิดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ด้วย ว.และ ท.
 
              ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  มีดังนี้
Hall Roadmap : การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน 
ปี พ.ศ. 2546 : เริ่มต้นที่ 2 ชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ ว. และ ท. เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชน เกิดข้อมูล แผนที่ใน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนทางปัญญา จากข้อมูล เกิดข้อเท็จจริง วิเคราะห์ตนเอง และพื้นที่ สู่แผนพัฒนา
- ตัวอย่างความสำเร็จเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น ของบ้านสามขา จ.ลำปาง
- วิเคราะห์แผนพัฒนาแก้ภัยแล้งและน้ำหลาก เสนอกรมชลประทานของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ 
ปี พ.ศ. 2550 : 1 ชุมชนแกนนำ 18 ชุมชนเครือข่าย 
- สร้างเครือข่าย สรุปตัวอย่างผลสำเร็จ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 18 ชุมชน 6 ตัวอย่าง จาก “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ”
- ขยายผลการใช้ ว และ ท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” เพิ่มปริมาณน้ำใช้ทำเกษตรของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ 3,700 ไร่
ปี พ.ศ.2551-2554 : 20 ชุมชนแกนนำ  86 ชุมชนเครือข่าย 
- เกิดเครือข่าย และตัวอย่างความสำเร็จ รวม 86 ชุมชน จาก “ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”
- ใช้ ว. และ ท. เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนผ่าน “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข” บริหารจัดการน้ำเพื่อทำเกษตร บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ รายได้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นเกิน 100%
        - พัฒนาคน ชุมชน จัดการข้อมูล ความรู้ เป็นชุมชนแม่ข่าย และผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว. และ ท.
- ขยายผล สู่ระดับเยาวชน
ปี พ.ศ.2555- 2557 : 53 ชุมชนแกนนำ 238 ชุมชนเครือข่าย 
- ขยายผลใช้ ว. และ ท. ในชุมชนเครือข่าย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม รวม 142 ชุมชน ในโครงการจัดการน้ำชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 84 แห่ง
- ขยายผลการใช้ ว. และ ท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่ดีมีสุข” เพิ่มปริมาณน้ำใช้ทำเกษตรของบ้านลิ่มทอง จ. บุรีรัมย์ เป็น 3 ตำบล พื้นที่ 48,752 ไร่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เกิน 200%
- เกิดเครือข่ายเยาวชนกว่า 240 กลุ่ม รวมทั้ง รวบรวม แลกเปลี่ยน ความรู้ ขยายผลสู่ความสำเร็จ และขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วย ว. และ ท. อย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2558 : มี 55 ชุมชนแกนนำ, ขยายผล ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป