กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รองนายกฯ ยงยุทธ เยี่ยมชมความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง

รองนายกฯ ยงยุทธ เยี่ยมชมความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง

พิมพ์ PDF

 

     นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมี นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลชุมแสง และตำบลทุ่งแสงทอง ซึ่งเป็นเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ่มทอง ให้การต้อนรับ และมี นางสนิท ทิพย์นางรอง ผู้นำการจัดการน้ำชุมชน เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

     ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย นางสนิท ทิพย์นางรอง เป็นตัวแทนชุมชนบ้านลิ่มทอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระ ราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
     นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายเครือข่ายครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลชุมแสง และตำบลทุ่งแสงทอง โดยจุดแรกที่รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ไปเยี่ยมชมได้แก่ ระบบทางเดินน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยน้ำที่ไหลมาตามร่องทางเดินน้ำ จะไหลลงไปยังบ่อดักตะกอน จากนั้นจะเชื่อมต่อท่อไปยังสระกักเก็บขนาดเล็กจำนวน 3 สระ เพื่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะปล่อยลงไปยังสระใหญ่หรือหนองบึงขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้สระใหญ่หรือหนองบึงขนาดใหญ่เกิดการตื่นเขิน ต้องทำการขุดลอกเป็นประจำ โดยทำการขุดลอกที่บ่อดักตะกอนแทน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

 


     จุดที่ 2 ที่คณะของรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์) เดินทางไปเยี่ยมชม ได้แก่ ระบบสระพวง (เชื่อมคลองดักน้ำหลาก แก้มลิง และสระน้ำประจำไร่นา)
      


 
     จากนั้น นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยัง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง โดย นางสนิท ทิพย์นางรอง ผู้นำการจัดการน้ำชุมชน
      จากนั้น คณะของรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังบ้านนางระพีพรรณ  ทองดำ เกษตรนำร่อง ทฤษฎีใหม่ บ้านโคกพลวง ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดในพื้นที่ และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้ระบบน้ำหยด ทำให้มีพืชผลการเกษตรออกจำหน่ายทุกวัน มีรายได้เข้าครัวเรือนไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท บางวันมีรายได้ถึง 2,000 บาท โดยเก็บผลผลิตทางการเกษตรไปขายที่ตลาดในตัวอำเภอ และตลาดนัดของหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลใกล้เคียง มีการทำบัญชีครัวเรือน รู้รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

 


           
     โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยเข้ามาช่วยเหลือทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำ ทำให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน สำหรับกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ชุมชนที่เคยแห้งแล้งกลับมามีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ปัจจุบันเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ่มทอง ได้ขยายพื้นที่ไปครอบคลุมรวม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลชุมแสง และตำบลทุ่งแสงทอง
 ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป