ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพาณิชย์

พิมพ์

 

    ลำไย (Dimocarpus longen Lour.) เปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก ลำไยมีเนื้อนุม อรอย และมีรสหวาน จึงทำใหเปนที่นิยมสำหรับผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศ อยางไรก็ดีอายุการเก็บรักษาของลำไยมักถูกจำกัดจากการเสื่อมคุณภาพ ทั้งในแงของรสชาติ และการเกิดราบนเปลือก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากลำไยสูญเสียน้ำหรือความชุมชื้น จะสงผลใหเปลือกมีสีน้ำตาลเขมและแหงแข็งไมเปนที่ยอมรับสำหรับผูบริโภค งานวิจัยที่ผานมาจำนวนมากไดศึกษาผลของการควบคุมสภาพบรรยากาศ (Controlled Atmosphere: CA) ตอการเก็บรักษาลำไย ซึ่งผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการควบคุมสัดสวนของกาซ O2, CO2 และความชื้นสัมพัทธในสภาพบรรยากาศรอบๆ ลำไยสดหรือภายในบรรจุภัณฑ รวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (แชเย็น) เปนปจจัยสำคัญที่สงผลรวมกันตออายุการเก็บรักษาลำไยสด 

     ดังนั้น การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑสำหรับลำไยสดแบบขายปลีก โดยเอ็มเทค สวทช. จึงมุงเนนหลักการที่ทำใหเกิดสภาพบรรยากาศที่เหมาะตอการรักษาความสดภายในบรรจุภัณฑ (ไดแก ปริมาณกาซ O2, CO2 และความชื้นสัมพัทธ) ดวยเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติไดจริงทางธุรกิจ โดยการออกแบบใหฟลมบรรจุภัณฑมีสมบัติการแพรผ่านของกาซที่สอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (เช่น 2oC ในสภาวะการขนสงทางเรือ หรือ 4-8oC ในสภาพตูเย็นทั่วไป) ผลคือสภาวะการดัดแปลงบรรยากาศแบบสมดุล จะเกิดขึ้นเองภายในบรรรจุภัณฑ ระหวางการเก็บรักษาตามหลักการของ Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packagingความสำเร็จในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการเก็บรักษาลำไยสดใหคงคุณภาพดี และปลอดภัยตอผูบริโภคจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกสวนตลอดทั้งกระบวนการ Supply Chain สวนฟลมบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถผลิตไดดวยเครื่องจักรทั่วไป ในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการใชประโยชนและจำหนายเชิงพาณิชย ถุงบรรจุภัณฑรักษาความสดของลำไยนี้ ผลิตจากฟลมที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ยอมใหกาซ
ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด แพรผานไดดีกวาฟลมพลาสติกทั่วไป ซึ่งอัตราการแพร่ผ่านของกาซนี้ไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ ทำใหเกิดสภาวะบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ หลักการนี้มีชื่อทางเทคนิควา Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packaging Technologyบรรจุภัณฑนี้ยังสามารถรักษาความชื้นสัมพัทธในระดับที่สูงพอเหมาะ (RH 90-95%) โดยเมื่อใชรวมกับการแชเย็น จะชวยชะลอการหายใจ ลดการคายน้ำของลำไย (รักษาน้ำหนักของลำไยไดมากกวา 99%) และเปลือกไมแหงแข็ง บรรจุภัณฑนี้สามารถรักษาคุณภาพ และความสดของลำไยไดถึง 40-54 วัน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส หรือ 14-21 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส งานวิจัยพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑนี้ เปนความรวมมือระหวาง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ :
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทร. 02 564 6500 ext. 4386 (คุณชนิต), 4655 (ดร. วิชชุดา)

เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
 
Tags ลำไย - ถุงลำไย - นวัตกรรม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม
» What is innovation
» เมืองนวัตกรรม
» นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
» นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
» แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน