กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ วท.ประจำปีงบประมาณ 2558

คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ วท.ประจำปีงบประมาณ 2558

พิมพ์ PDF   คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  133 / 2557 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ประกอบกับความในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) จึงให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
1. การตรวจราชการ และติดตามตรวจสอบงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการกระทำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดที่สนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2 การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักเพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน ว. และ ท.
2.3 การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา  และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ
2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
2.6 การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียนและนานาประเทศด้าน วทน.
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโบยายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง
4. การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดที่สนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวงฯ ในภูมิภาค
6. การตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล คำสั่งการข้อเสนอแนะ และประเด็นสำคัญของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และข้อเรียกร้องของประชาชนจากการร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
7. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการจัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานรวมทั้ง พาหนะ สถานที่ และเตรียมความพร้อมในการชี้แจง ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจราชการเพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
เผยแพร่โดย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป