กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ และ ก.ศึกษาฯ จับมือมอบของขวัญปีใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

ก.วิทย์ และ ก.ศึกษาฯ จับมือมอบของขวัญปีใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (11 ธันวาคม 2557) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว โครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ที่ร่วมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย โดยจะพบกับไฮไลท์มากมายผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการ “ดาราศาสตร์บันดาลใจ” และกิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน มีจุดเริ่มต้นจากที่รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้ทุกกระทรวงคิดของขวัญสำหรับมอบให้ประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้หารือร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น โดยใช้พื้นที่ท้องฟ้าจำลองของกระทรวงศึกษาธิการ และนำนิทรรศการความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาจัดแสดง ซึ่งภายในอาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง คือ นิทรรศการ “ดาราศาสตร์บันดาลใจ” จัดแสดงเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนโฉม พื้นที่ 600 ตารางเมตร ให้เป็นนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความตื่นเต้น ที่สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ได้แก่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน

     นิทรรศการ “ดาราศาสตร์บันดาลใจ”  มีไฮไลท์ที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้ ได้แก่

     1. พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

     2. โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์ เยาวชนจะได้สัมผัสกับ “สภาวะไร้น้ำหนัก” ในช่วงอันสั้นผ่านเครื่องเล่น Free Fall ลื่นไถลลงจาก Slider ยักษ์สูงกว่า 7 เมตร ไปไกลว่า 15 เมตร

     3. นิทรรศการการบิน (วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการบิน) ที่จะต่อยอดแรงบันดาลใจความใฝ่ฝันของเด็กและเยาวชนไทยในการเป็น “นักบิน”

     4. Science Idol เส้นทางสู่นักวิทย์ และ

     5. ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขนาด 200 ที่นั่ง

      รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงในส่วนของนิทรรศการภายนอกอาคาร คือ กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” จัดแสดง Outdoor ด้านหน้าอาคาร 2 เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2557 ที่เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็ม และสร้างความหลากหลายของกิจกรรมในช่วงเปิดโครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะเปิดสถานีการทดลอง เกมส์ทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ความรู้พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นเสริมสร้างทางปัญญา ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริง

     กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ไฮไลท์จากกิจกรรมนี้ ประกอบไปด้วย

     1. การทดลองขับรถไฟฟ้าจากแบบจำลองหัวรถไฟฟ้า (Train Driving Simulator) ที่สถานี คืนความสุข...สนุกกับ สวทช.

     2. ชมนิทรรศการระบบสุริยะ การเรียนรู้การใช้แผนที่ดาว และการประกอบโมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและของรางวัลที่สถานีนิทรรศการระบบสุริยะของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
     3. การเรียนรู้เรื่องของแสงกับดินในบริบทของอวกาศ ที่สถานีห้องเรียนอวกาศ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
     4. ร่วมทดสอบคุณภาพน้ำประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์น้ำ ที่นำมาใช้ในการอุปโภค – บริโภค ที่สถานีสีเขียว (รักษ์น้ำกับ วว.) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น
      ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเสริมว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และอยู่ในชีวิตประจำวันการมีนิทรรศการแบบนี้จะสร้างประโยชน์ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศสาสตร์ให้กับเด็ก เยาวชนไปจนถึงครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนุ่งในการคืนความสุขให้ประชาชน เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ตลอดจนกระตุ้นความสนใจแก่เยาวชนไทยให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อเติบโตและจุดประกายความรู้ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
      ทั้งนี้ นอกจากโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วนั้น ยังมีโครงการอื่นๆอีกหลากหลายโครงการ เช่น
     - โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทำระบบการเรียนรู้ทางไกลอย่างครบวงจรโดยจัดทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resource) ที่ร่วมจัดทำการพัฒนาระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
      - โครงการจัดการเรียนรู้ทางด้านสะเต็มศึกษา (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการศึกษาเข้าไปในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มอาชีวศึกษา
     - โครงการส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการเอกชน (Talent Mobility) ที่เปิดโอกาสและมีปัจจัยเอื้อให้บุคลากรเหล่านั้นได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมีความเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ได้จริง
      ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง จะเปิดบริการให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในทุกอาคารและทุกพื้นที่ ตลอด 10 วัน (17-26 ธันวาคม 2557) ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชน นักเรียน และครอบครัว จะสามารถเพลิดเพลินและเรียนรู้กิจกรรมหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ การชมท้องฟ้าจำลองในห้องฉายดาวและภาพยนตร์แบบเต็มโดม นิทรรศการถาวรภาพยนตร์ 3 มิติ มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำในอาคารโลกใต้น้ำ และ นิทรรศการไดโนเสาร์ เมืองเด็ก โลกของแมลง มรดกธรรมชาติ และขุมทรัพย์โลกสีเขียวในอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
     นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ยังร่วมกิจกรรมโครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน โดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงวันที่ 17-26 ธันวาคม 2557 และ สำนักงาน กศน. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีการจัดห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ของจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
» สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
» มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป