กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของโลกกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และมหาวิทยาลัยมหิดล

กระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของโลกกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และมหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (9 ธันวาคม 2557) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกอย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อริเริ่มความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า นวัตกรรมถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับการสร้างผลิตภาพ อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย 5 ข้อที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ประกอบไปด้วย 1. ประเทศไทยต้องมีการสร้างความรู้และงานวิจัยให้แก่ภาคการผลิต โดยรัฐบาลเดินหน้าด้านงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 2. การขับเคลื่อนกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. การยกระดับการลดภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา 4. การสนับสนุนโครงการ Mega Project ที่ใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้าด้าน วทน. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสู่อนาคต 5. โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือรัฐบาลลงทุนโดยให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์หรือใช้บริการ 

     ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่กำกับดูแลนโยบายรัฐบาลทางด้าน วทน. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้มีความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และการเป็นผู้นำในระบบการผลิตและการลงทุนระดับโลก ขยายตัวการลงทุนและสร้างศูนย์วิจัยให้กลายเป็นแหล่งจ้างงานนักวิทยาสาสตร์และนักวิจัยไทยขนาดใหญ่โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศมีความต่อเนื่องยั่งยืน
     นายธีรพงศ์ จันศิริ กล่าวว่า ทียูเอฟ ในฐานะกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล ปลาทูน่าจึงถือเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมความยั่งยืนให้เกิดเป็นรูปธรรมให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเน้นไปที่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมที่จะนำออกสู่ตลาดนั้นจะก่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
     ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอย่างเป็นทางการแห่งแรกของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระดับโลกของทียูเอฟ นักวิทยาศาสตร์ของทียูเอฟ และ นักวิชาการสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ
    ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างงาน เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ้งเน้นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนและสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป