กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ แต่งตั้ง ดร.พานิช เหล่าศิรรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ทปษ.รมว.วท.

ก.วิทย์ฯ แต่งตั้ง ดร.พานิช เหล่าศิรรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ทปษ.รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

คำสั่ง วท.ที่124/2557

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

 

         ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 นั้น

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งให้ นายพาณิช เหล่าศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งข้าราชการในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ทั้งนี้ ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

                                                          

ประวัติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ (Dr.Phanit Laosirirat) 

 

ประวัติการศึกษา 

2528 - 2539                                          ปริญญาเอกด้าน Public Administration (Public Finance)

                                                               University of North Texas, Denton, Texas, USA.

                                                               สาขาวิชาเอก : การจัดการการเงินการคลังภาครัฐ

                                                               สาขาวิชาโท : สถิติและการบริหารจัดการ

2521- 2524                                           ปริญญาตรีด้าน รัฐศาสตร์ 

                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                                               สาขาวิชาเอก : การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

                                                               สาขาวิชาโท : กฏหมาย

ประวัติการทำงาน

ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน                             ผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ก.ค. 2557- มิ.ย. 2556                          ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2542 – มิ.ย. 2548                                ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2541 – 2542                                        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายตราสาส์นหนี้แห่งประเทศไทย

2538 – 2541                                        นักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

                                                               กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

2530 - 2538                                          ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ University of North Texas, Denton,Texas, USA.

กรรมการ

2555 – ปัจจุบัน                                      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2555 – ปัจจุบัน                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รามาธิบดี Facility Management Company

2554 – ปัจจุบัน                                      กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – ปัจจุบัน                                      กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

                                                               สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2556 – 2557                                        กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนงาน บริการิิิิิิิิิิิิ                                                                ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2554 – 2556                                        กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                                                                  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2548 -2556                                          กรรมการ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

2548 – 2556                                        Alternate Director, Asian ProductivitynOrganization, Japan

 

 

 

เผยแพร่โดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร.02-333-3731

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป