กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557

วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557

พิมพ์ PDF

 

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ Green technology การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด และงานบริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ

     นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว.  ชี้แจงว่า จากการดำเนินงานด้านวิจัย บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  ในปี พ.ศ.2557 นั้น มีผลงานเด่นสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้

  • การพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ Green technology  โดยนำแนวคิด O-Z-O-N-E   ผ่านการทำงานแบบบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาของนักวิจัยดำเนินการจริงตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานด้วยนวัตกรรม วว. จะได้การรับรองด้วยตราสินค้า วว. ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา O-Z-O-N-E   จำนวน 20 ราย ซึ่งช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
  • การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด  ในปี 2557  วว. ได้ขยายการดำเนินงานจากเดิมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง 2 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับสินค้าพรีเมียม (premium) ของจังหวัด ส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้นำเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพิ่มมูลค่าธุรกิจแทนการลดต้นทุน จำนวน 33 ราย และมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้จังหวัดเพิ่มขึ้นจากการวัดรายได้ประมาณ 4,130,400 บาทต่อปี
  • งานบริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ   วว. ให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน AREA (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา   รวมทั้งการประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยายตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานสากล ซึ่ง วว. ได้เริ่มให้บริการทดสอบระบบรางกับผู้ประกอบการก่อสร้างระบบรางชั้นนำของประเทศ เพื่อนำวัสดุที่ผ่านการทดสอบไปใช้ในการก่อสร้างระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย
  • งานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน 130,842 รายการ
  • ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในระดับอาเซียน จำนวน  33  โครงการ 
  • ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   จำนวน  38   เรื่อง
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่สังคม   มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  3,610  คน
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  จำนวน  12  โครงการ 
  • ผลงานตีพิมพ์ภายในประเทศ/ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ  จำนวน  46 เรื่อง

 

 

     ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ผลงานเด่นดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ วว. ที่บุคลากรทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชน ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

 

เผยแพร่: นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป