กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ เตรียมกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” เริ่มธันวาคมปีนี้

ก.วิทย์ เตรียมกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” เริ่มธันวาคมปีนี้

พิมพ์ PDF

        

          วันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “คืนความความสุขให้เธอ...เยาวชน” ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมของโครงการออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้   


                    1) นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ”  จัดแสดง 6 เดือน เริ่ม 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความตื่นเต้น สอดคล้องกับหลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                      2) กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด”  จัดแสดง 10 วัน เริ่ม 17 – 26 ธันวาคม 2557 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) จะเปิดให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในกิจกรรมจะประกอบด้วย เปิดสถานีการทดลอง เกมส์ ทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นเสริมสร้างทางปัญญา ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริง จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


         สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ในการเรียนรู้และศึกษาวิทยาศาสตร์ด้ายความสุข สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความตื่นเต้น และยังกระตุ้นความสนใจแก่เด็กไทยให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
           การจัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ข่าวและภาพถ่าย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป