กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผนึกกำลัง 2 กระทรวง(วิทย์-ต่างประเทศ) เปิดเวที “การทูตวิทยาศาสตร์” หวังเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย

ผนึกกำลัง 2 กระทรวง(วิทย์-ต่างประเทศ) เปิดเวที “การทูตวิทยาศาสตร์” หวังเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย

พิมพ์ PDF

  

      วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2557) เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ครั้งที่ 1” เปิดมิติใหม่ของการทำงานบูรณาการระหว่างกระทรวงโดยใช้ “การทูตวิทยาศาสตร์” เป็นแนวทางระดมความร่วมมือทางการทูตกับนานาประเทศ เพื่อประยุกต์การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย การหายุทธศาสตร์ร่วมกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในการแข่งขันกับเวทีโลก
     
 
   
     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ที่วางแนวทาง “การทูตวิทยาศาสตร์” (Science Diplomacy) โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงาน การเจรจาการทูตระหว่างประเทศ การวางแนวทางการดำเนินงานไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่สังคมโลกและเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการนำ วทน. เข้ามาช่วยให้ประเทศไทยมีจุดยืนที่ยั่งยืน ทั้งในด้านวิชาการ กำลังคนด้าน วทน. และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อให้ครอบคลุมในหลายมิติของการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากการใช้ วทน. เป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการสร้างฐานความรู้ด้าน วทน. ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผ่านกลไกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมาตรการที่สำคัญด้านพื้นฐานนี้ จะสามารถปฏิรูปด้าน วทน. ท่ามกลางความก้าวหน้าโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการดำเนินการเพื่อให้เกิดมิติที่สำคัญด้าน วทน. 
     ทั้งนี้ โปรเจคใหญ่ๆ จึงควรดึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยส่งเสริมการดำเนินงานในทุกๆ ด้านด้วย และรัฐบาลจะต้อลงทุนการต่อยอดในงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประโยชน์ของการประชุมในวันนี้ จะเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองหน่วยงานใช้ร่วมกัน โดยจะมีการระบุในรายละเอียดสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศเป้าหมายที่ไทยประสงค์จะผลักดันความร่วมมือ และการจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ในการอภิวัฒน์ประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) “ การทูตวิทยาศาสตร์” จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
 
     นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  ที่เปรียบเสมือนกลุ่มด้านการค้าแต่ วทน. มักโดนมองข้ามไปอยู่ในลำดับท้ายๆ เพราะฉะนั้น ควรเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยการสร้างฐานความรู้ด้าน วทน. ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาต่อยอดไปสู่พื้นฐานของฐานความรู้ด้าน วทน. ที่มีประโยชน์ ภายใต้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง วทน. จะมีบทบาทอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของความเจริญที่สำคัญจึงควรพัฒนาให้เหมือนกับนานาประเทศต่อไป
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ โดยในภาคเช้า มีการเชิญนักธุรกิจและนักวิชาการชั้นนำ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs นาย กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเสวนาในประเด็น“ภาพรวมและทิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการต่างประเทศ” ในภาคบ่ายเป็นการจัดประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นแยกตามสาขา ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ กลุ่มพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคการผลิต กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และกลุ่มการพัฒนากำลังคน การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการระดมความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การกำหนดประเทศเป้าหมายและรูปแบบของความร่วมมือ เช่นรัฐต่อรัฐ หรือ ภาครัฐกับเอกชน เป็นต้น 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์ :  นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. โทร:662 160 5432-37  Website: www.sti.or.th

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววทิย์ ยอดประสิทธิ์

 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป