กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้

กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้

พิมพ์ PDF

                

                   นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” จัดโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ( ศวภ.3) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) และนายอลงกรณ์ เหล่างาม  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นตัวแทนผู้บริหาร วท. เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน วทน.” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

   

 

 

 

 

    การประชุมในครั้งนี้ยังมีตัวแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้นำท้องถิ่น จ.ตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่ นายสาธร นราวิสุทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยีภาคใต้, รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์, ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง, นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, นางวนิดา บุญนาคค้า ผอ.สส. และนางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย ผู้แทน สสนก. โดยมี ดร.สรรณพ นาควานิช ผอ.ศวภ.3 เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 81 คน

 


                การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ และผู้แทน วท. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมด้าน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปี 2559 ได้เหมาะสม ดังนี้
                            1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้เสนอโครงการด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหาร มาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร การพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา)
                           2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เสนอโครงการด้านการบริหารจัดการขยะ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน)
                           3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เสนอโครงการ การใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียวชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน)

   


                            สำหรับการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยร่วมกับชุมชนในท้องที่ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปี 2559 ต่อไป

 

 


ข้อมูลและภาพถ่ายโดย : นายนัฐชัย ปรังพันธุ์   นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรติดต่อ 074-282931 มือถือ 089-6522379เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-3333727 – 3732  โทรสาร 02-3333834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» ตัวแทนโปรตุเกสเข้าพบรมว.วท. พร้อมหารือผลักดันความร่วมมือด้าน วทน.
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป