กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน

พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน

พิมพ์ PDF

      วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2557) 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) โดยมี ศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” พร้อมหนุนงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านต่างๆ ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC)

    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนที่มีเทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแสงซินโครตรอนเป็นแสงชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้หลายด้าน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  พัฒนางานวิจัย และการเกษตร สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม  โดยการใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรม และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของการจัดตั้ง R&D Center ของบริษัทเอกชนผลิต Hard Disk ชั้นนำ ตามนโยบายของรัฐบาล และความร่วมมือกันกับประเทศลาว ในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า โดยนำวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุน และแสงซินโครตรอนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้     

    ทั้งนี้ กระทรวงวิทยศาสตร์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยได้เน้นให้สถาบันแสงซินโครตรอน เตรียมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญและเห็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

  ศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และกล่าวถึงบทบาทของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า สซ. มีห้องปฏิบัติการกลางของประเทศทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสำหรับใช้ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยใช้แสงซินโครตรอนในการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างชนิดต่างๆ การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการแสงสยามแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแก้ไขกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และได้ให้รายละเอียดของการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันประกอบไปด้วย

     1.ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ในการศึกษาโครงสร้าง 3 มิติของเชื้อโรคซึ่งสามารถทำให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของเชื้อโรคต่างๆ ที่ตาเปล่า หรือกล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อพัฒนายารักษาโรค  หรือการตรวจหาโครงสร้างโมเลกุล และพันธะเคมีของยารักษาโรคต่างๆ

      2.ด้านอาหาร และการเกษตร ใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะ และ ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืช

     3.ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในการศึกษาองค์ประกอบ และการกระจายตัวของสารชีวโมเลกุลภายในชั้นต่าง ๆ ของผิวหนัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จำพวกครีมบำรุงผิว

     4.ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์  ในการศึกษาสารกึ่งตัวนำชนิดฟิล์มบางเพื่อใช้ในการผลิตโซลาร์เซลล์ หรือใช้ในการพัฒนาส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยเฉพาะหัวอ่านแม่เหล็ก และสื่อบรรจุข้อมูล หรือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่แบบ ที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมครอน  

     5.ด้านการพัฒนายานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต ในการวิเคราะห์สารกึ่งตัวนำเพื่อการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงในแบตเตอรี่รถยนต์  ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง  6.ด้านการพัฒนาโลหะ และวัสด ในการปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ โดยปรับเปลี่ยนตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต และวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะที่ผลิตขึ้นที่สภาวะต่างๆ

     7.ด้านการผลิตเส้นใย และสิ่งทอ ในการศึกษาการจัดเรียงตัวของสารเคลือบผิวผ้าในระดับนาโนเมตร เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษ  

     8.ยาง พอลิเมอร์ และเคมีภัณฑ ใช้เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เช่น หาโครงสร้างยางรถยนต์ ที่จะทำให้มีความเหนียว ทนแรงกระแทกได้มากขึ้น การหาโครงสร้างของถุงมือยาง หรือถุงยางอนามัยที่ทำให้มีคุณสมบัติไม่ขาดง่าย ยืดหยุ่นสูง และบางเฉียบ 

     9.ด้านพลังงาน  และสิ่งแวดล้อม ใช้ศึกษาวิจัยการเร่งปฏิกิริยาของเอธานอล และหาโครงสร้างระดับนาโนเมตรของวัสดุพอลิเมอร์อิเล็กโตรไลท์ เพื่อพัฒนาวัสดุที่นำมาใช้กับแบตเตอรี่แบบเซลล์

    นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่มีเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทัศน์สำหรับหอดูดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ฝีมือคนไทย โดยใช้ฟิล์มบางอลูมิเนียมเคลือบลงบนกระจกสะท้อนแสงมีความหนาประมาณ 80 นาโนเมตร และมีความเรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงที่ดีตามความต้องการ และได้ชมสถานีทดลองต่างๆ ที่อยู่รอบๆ วงกักเก็บอิเล็กตรอน โดยสถานีทดลองเหล่านี้มีชื่อเรียกตามสิ่งที่ทำการวัด เช่น สถานีทดลองการกระเจิงรังสีเอกซ์ สถานีทดลองการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สถานีทดลองการเรืองรังสีเอกซ์ เป็นต้น เพื่อดูเทคนิคการวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการแสงสยาม ที่ครอบคลุมงานวิจัยแขนงต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น

     ทั้งนี้  ดร.พิเชฐฯ ได้ลงนามบันทึกการเยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ข้อความว่า "ผมและคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มาเยี่ยมหารือและแลกเปลี่ยนอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อทิศทางการดำเนินงานของสถาบันแสงซินโครตรอนที่มีเทคโนโลยีระดับสูง และสามารถให้บริการทั้งกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและการสร้างกำลังคนในอนาคต ความสำคัญ ณ ขณะนี้คือการร่วมทำงานกับอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดสินค้าบริการใหม่ ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

   

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโิอ : นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป