กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย

กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วท. เข้าชมหอดูดาวภูมิภาค แห่งแรกของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

        คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วท. (กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์) เข้าชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดร.ศรัณย์ โปษะยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ให้การต้อนรับ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.

 

       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค สร้างเสร็จแล้วแห่งแรกคือที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ประชาชนในทุกภูมิภาคจะมีโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงแล้วทัดเทียมกัน รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญในภูมิภาคอีกด้วย
 
 
ภายในอาคารหอดูดาวฯ มีการออกแบบส่วนที่เป็นเพดานดาวโดยการวางตำแหน่งดาวเคราะห์ให้ตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา อย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้  อาคารฉายดาว ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลอง เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตรติดตั้งเครื่องฉายดาวแบบ Full Dome ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ฉายภาพยนตร์จำลองระบบสุริยะ วัตถุในห้วงอากาศลึก สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเข้าของอาคารฉายดาวนั้น เป็นห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตาม เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ๆ เช่น นิทรรศการ 12 ปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ ดาวหาง อุกกาบาต  พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ 
หอดูดาวแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการวิจัย และ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้วิชาการทางดาราศาสตร์ เพื่อปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากลด้านการวิจัย 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ สป.วท.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป