กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทน.-วท. ผนึกอียู-อาเซียน หวังเคลื่อนย้ายนักวิจัยระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู นักธุรกิจชั้นนำร่วมงาน

สวทน.-วท. ผนึกอียู-อาเซียน หวังเคลื่อนย้ายนักวิจัยระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู นักธุรกิจชั้นนำร่วมงาน

พิมพ์ PDF

 

 วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2557) ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ สวทน. จัดงานประชุมใหญ่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยอียู-อาเซียน เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศ เชิญทูตอียู พร้อมด้วยอาจารย์และนักธุรกิจชั้นนำจากนานาชาติเข้าร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูป วทน. เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแรงงาน ความรู้ ช่วยภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ 

 
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (EU-ASEAN Research Ccooperation and The 2nd ASEAN Talent Mobility Workshop) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายนักวิจัยผู้มีความสามารถในภูมิภาค กำหนดแนวทาง และกรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างความแข็งแกร่งในแข่งขันทางการตลาดของอาเซียนในเวทีโลกที่จะมีสูงขึ้นในอนาคต การจัดการประชุมในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย และโอกาสทางการศึกษาและอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ไทย และที่สำคัญก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน วทน. ในภูมิภาค ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเคซุส มีเกล ซันซ์ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการจากกลุ่มสหภาพยุโรป อาเซียน และจีน เข้าเสวนาในการเสริมสร้างความร่วมมือ ถ่ายทอดนวัตกรรมในกลุ่มอียู-อาเซียน 
 
  ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า การแลกเปลี่ยนนักวิจัยทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ของประเทศไทยให้เหมาะสม เพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. จากอาเซียน ยุโรป และจากต่างประเทศทั่วโลกให้สนใจที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศไทย พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การผลิตนวัตกรรมที่จะส่งผลบวกโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งยังนำองค์ความรู้ทาง วทน. ที่ทันสมัยมาช่วยการพัฒนาภาคเอกชนไทย  ซึ่ง EURAXESS องค์กรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนักวิจัย และสร้างโอกาสทางอาชีพและนักวิทยาศาสตร์ของอียูเป็นหน่วยงานกลางที่มีสาขาในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย อเมริกาเหนือ บราซิลในการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดประชุมเสวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยในการเสวนาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน EURAXESS ได้เชิญนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของไทย เช่น บริษัทบีเอ็มดับเบิ้ลยูประเทศไทย บริษัทเอสซีจี บริษัททรูคอปอร์เรชั่น บริษัทอมตะ คอร์ปอร์เรชั่น และบริษัทเชลล์ประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนวัตกรรมอียู-อาเซียน เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ นอกจากนี้ EURAXESS ยังได้เชิญนักวิชาการชั้นนำเข้าร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนักวิจัยไทยกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางหรือ HUB Hub ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในด้านบทบาท สวทน. ดร.พิเชฐ ทิ้งท้ายว่า สวทน. เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีอาเซียน ในการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย อาทิ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านอาหาร พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน วทน. ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทน. ได้มีการกำหนดมาตรการหลายด้านในการเร่งผลิตกำลังคนและบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต
 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์ : 
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นางสาวสลิลทิพย์ ทิพยางค์
นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช

สำนักงานสนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทร: +Tel. 662 160 5432-37 Ext.: 904 Website: www.sti.or.th

เผยแพร่และภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
วีดิโอโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» รมว.วท.เปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต”
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป