กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

พิมพ์ PDF

 

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

     นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอค้อวัง จ.ยโสธร เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่
      ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหลายโครงการ อาทิ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวนพื้นที่ 5,000 กว่าไร่ สนับสนุนเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรอินทรีย์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 700 ครัวเรือน และสนับสนุนค่าตรวจรับรองข้าวอินทรีย์ระดับสากล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้

 
 
     คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เล่าถึงการเข้าทำงานในพื้นที่ว่า “จริงๆ แล้วใน จ. ยโสธร มีการปลูกข้าวอินทรีย์กันอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ยังมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างจำกัด ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง ไบโอเทค สวทช. จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร ส่วนในปีหน้าจะเน้นการพัฒนาใน 2 ส่วน คือ การสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด้วยปลูกปุ๋ยพืชสด จำพวกถั่วพร้าและปอเทือง อินทรียวัตถุเหล่านี้นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว ยังช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอีกด้วย ส่วนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและระดับสากลนั้น เป็นภาคบังคับของบริษัทคู่ค้า ให้ต้องเติมอินทรียวัตถุเป็นประจำทุกปี ฉะนั้น ต้องทำการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในแปลงนา ถ้าอยู่ในระดับมาตรฐานเราอาจจะไม่ต้องเติมทุกปี ถือเป็นแนวทางในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร”
 
 
 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» อุทยานวิทยาศาสตร์
» มหกรรมวิทย์ฯ 58 โชว์ “ห้องรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์” ยืดอายุลำไยสดได้ 20 วัน ไม่ทิ้งสารตกค้าง เพิ่มมูลค่าส่งออก
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ พร้อมเป็นจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป