กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดTAMIS ที่ยโสธร เกษตรกรแห่สมัครหวังใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ก.วิทย์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดTAMIS ที่ยโสธร เกษตรกรแห่สมัครหวังใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

พิมพ์ PDF

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดเวทีถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา TAMIS ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่มีการติดตั้งระบบ TAMIS ให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้มีความคล่องตัว โดยไม่ต้องใช้กระดาษแบบเดิม
 

 

     รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์มาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอด เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสการแข่งขันและเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ในอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาที่เคยพบในอดีต และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

     ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ก็ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา หรือที่เรียกว่า TAMIS ซึ่งเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกต่อการเก็บฐานข้อมูลของเกษตรกรและการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศและระดับสากล และเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้ถูกนำไปใช้จริง สวทช. จึงจัดเวทีถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา และพร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่มีการติดตั้งระบบ TAMIS ไว้เรียบร้อยแล้วให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้มีความคล่องตัว โดยไม่ต้องใช้กระดาษแบบเดิม

 

     ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “ทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้แทนฟอร์มกระดาษแบบเดิม ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การลงทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนแบบ smart card พร้อมทั้งยังสามารถเก็บพิกัด GPS ของแปลงเพาะปลูกได้ จนถึงขั้นตอนการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ การรายงานผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะลดกระบวนการทางด้านงานเอกสารและการประมวลผลด้วยมือลง ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ ในเวลารวดเร็ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมินสามารถบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลหน้าแปลงนา และส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลอัตโนมัติเข้ามายังศูนย์กลางข้อมูลแบบทันที ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับใบรับรองการตรวจประเมินได้รวดเร็วขึ้น และไม่เสียโอกาสในการขายสินค้า”

  

เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tamis.in.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลัญจนา (089- 1285004) ชัชวาลย์ ( 0830- 032 5145 ) อุดมรัตน์ ชนานันท์ (081-6396122)  กัณวีย์ (081-6256673)  
เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 02 564 7000 ต่อ 1162, 71725 ,71727, 71728 ,3324
โทรสาร 02-564-6705
http://www.nstda.or.th

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป