กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

พิมพ์ PDF

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทของใช้ ของประดับและของที่ระลึก รองรับตลาดอาเซียน           การยกระดับมาตรฐานผลผลิต/ผลงาน เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ ให้ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

           นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะเร่งส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายศักยภาพทางการค้า และเพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค วิธีหนึ่งของการดำเนินการคือการทำให้สินค้านั้นๆ มีเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยุมชน  จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก”ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการนำไปพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดอาเซียน 

  

           สำหรับงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และชัยภูมิ จำนวน 100 คนเข้าร่วมงานสัมมนา  และนำข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานต่อไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จิตลดา คณีกุล ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป