กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร วท. ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์”

รมว.วท. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร วท. ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์”

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์” พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  

โดยมีประเด็น ดังนี้

๑. แนวทางการสื่อสารองค์อง เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาลและกลุ่มงานบูรณาการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๒. การเตรียมข้อมูลสำหรับการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในประเด็นเรื่อง
     ๒.๑ เรื่องจากที่ประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
     ๒.๒ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
๓. แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว   : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร.๐๒ ๓๓๓ ๓๗๓๑
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป