กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย รุ่นที่ 22”

รมว.วท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย รุ่นที่ 22”

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ 3 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย รุ่นที่  22”  รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการเปิดกิจกรรม นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผู้แทน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และสมาชิกค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ เริ่มตั้งแต่วันที่  2 – 6 พฤศจิกายน  2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ อันสืบเนื่องมาจากความริเริ่มโดยบุคคลหลายท่าน  หลายฝ่ายที่มีความปรารถนาและมีความห่วงใย โดยเฉพาะพี่น้องร่วมชาติ ที่อาศัยอยู่ภาคใต้ของประเทศ โดยเยาวชนส่วนใหญ่ที่เดินมาในครั้งนี้ จะเป็นเยาวชนจากจังหวัดยะลา, ปัตตานี, สตูล, นราธิวาส และสงขลา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะ  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะมุ่งเน้นในการสอนศาสนาเป็นหลัก มาเปิดโอกาสให้ทำความเข้าใจคำว่า “วิทยาศาสตร์” ทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้ และส่วนที่เป็นกระบวนการทักษะ ซึ่งทั้งสองส่วนจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทุกคน รวมทั้งประสบการณ์ที่เยาวชนได้มาอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆสมาชิกในค่ายด้วยกันมากขึ้น ตลอดจนได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในภาคกลาง ซึ่งพบว่าแม้เราจะมีความแตกต่างด้านความเชื่อและวิถีการดำรงชีวิต แต่คนไทยก็อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน โดยรักษาเอกลักษณ์ของเราเอาไว้ได้

 

ดร.วีระพงษ์ กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว หรืออยู่เฉพาะในกลุ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน และทุกเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในที่แห่งใด หรือมีวิถีชีวิตอย่างไร เราสามารถที่จะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้ ขอให้เยาวชนทุกคนทราบว่า ถ้าใครสนใจ ที่จะเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ มีความตั้งใจ และมีผลการเรียนที่ดี ก็สามารถขอรับทุน เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้จนถึงระดับปริญญาเอก และสามารถทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ต่อไป ในอนาคตด้วย
 
นายสาคร กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  จัดค่ายเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นนี้ เพื่อหวังสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ และจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล ให้กับเยาวชน  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรม อาทิ การได้พบศาสนาจารย์ การพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทดลองในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติต่างๆ ที่กระตุ้นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม และการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆภายในค่ายฯ ยังสร้างความมั่นใจให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน โดยไม่มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมมาปิดกั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพื่อนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป