รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

พิมพ์

รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์ก­ร โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สื่อสารองค์ความรู้สู่สังคมได้อย่างฉับใว ภายใต้ กลไกที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ

Tags พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - วิดีโอ - video - นโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร - การสื่อสารองค์กร - การประชาสัมพันธ์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)