รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์


        ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และพัฒนากฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ หวังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาประเทศ
         ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยมีการนำวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น  โดยผู้ประกอบการที่ผลิต มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือนำเข้า ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประโยชน์ต่างๆ จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม
        “ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผมมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยประเทศไทยควรมีพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อยุคสมัย พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วาระสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรกในการประชุมครั้งนี้ คือ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว
        สำหรับการประชุมคณะกรรมการ พปส. ครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด รศ.นเรศร์ จันทร์ขาว ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย และดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 


 โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

Tags ยงยุทธ ยุทธวงศ์ - รองนายกรัฐมนตรี - นโยบายและแผน - ยุทธศาสตร์ - พลังงานปรมาณู - รังสี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การจัดการกากกัมมันตรังสี
» การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» ลำไยฉายรังสี
» ผู้เชี่ยวชาญตรวจ‘กัมมันตรังสี’ซอยพหลฯ24 (คมชัดลึก)