เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

พิมพ์

        สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย

     ในการนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้และจุดเครื่องทองน้อย ถวายพระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

      ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ และพสกนิกรชาวไทย อันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงดำเนินการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวง และทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 และด้วยพระปรีชาสามารถทำให้ฝนตกลงตามเป้าหมายอย่างแม่นยำท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศ

     จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เทคโนโลยีการทำฝนหลวงของประเทศไทยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

 


       

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพข่าวและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 โทรสาร 02 333 3834 

Tags พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย - วันเทคโนโลยีของไทย - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - ประดิษฐ์ - คิดค้น - พัฒนา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» ชีพจรข่าว 24 พฤษภาคม 2559 NBT
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)