กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2557

พิมพ์ PDF

        สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย

     ในการนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้และจุดเครื่องทองน้อย ถวายพระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

      ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการกระทวงวิทยาศาสตร์ฯ และพสกนิกรชาวไทย อันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงดำเนินการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวง และทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 และด้วยพระปรีชาสามารถทำให้ฝนตกลงตามเป้าหมายอย่างแม่นยำท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศ

     จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เทคโนโลยีการทำฝนหลวงของประเทศไทยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

 


       

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพข่าวและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3700 โทรสาร 02 333 3834 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป