กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) เวลา 12.30 น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. หรือ GISTDA โดยจะเน้นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการใช้แผนที่ ที่ทันสมัยในด้านต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ สทอภ. หรือ GISTDA  มีบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กับรัฐบาล ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาด้านพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแผนที่ที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคตต่อไปจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจ ความมั่งคงของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมถึงบทบาทที่ สทอภ. หรือ GISTDA ช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านภาพถ่ายดาวเทียม การป้องกันการเกิดภัยพิบัติของธรรมชาติ การสนับสนุนเครื่องมือแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการทำงานที่ชัดเจน และ บุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่กลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

       การดำเนินการของรัฐบาล จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง โดยนโยบายหลักที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของ GISTDA คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ในด้านการเร่งจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมนับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล
     นอกจากนี้ สทอภ. หรือ GISTDA ยังมีสถานีสาธิต CORS ให้ SKP เป็นฐานการพัฒนาระบบดาวเทียมนำทางแห่งแรกในอาเซียนที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยทำหน้าที่เป็นสถานีอ้างอิงและปรับแก้ข้อมูลดาวเทียมนำทางที่ให้ความแม่นยำในระดับเซนติเมตร มีศักยภาพในการใช้งานด้านต่างๆ เช่น การเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Farming) การวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก การสำรวจรังวัดแผนที่ การบริหารจัดการการขนส่ง (Logistic) เป็นต้น และสามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในประเทศไทยได้ในอนาคต

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย :  นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์


 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป