กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคม

รมว.วท. มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองตลาดแรงงานและสังคม

พิมพ์ PDF

         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอภิปรายระดมความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “กำลังคน..หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย” ในการประชุมประจำปี 2557 ของ สคช.  “การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย"โดยพิจารณาประเด็นสำคัญของการพัฒนาคนในทุกมิติ และกรณีศึกษาที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแซฟไฟร์ 205 ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

        การวิเคราะห์กำลังคนในวัยแรงงานระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และที่อยู่ในตลาดแรงงาน ครอบคลุมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาความต้องการกำลังคนที่รองรับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในอนาคต สถานภาพและประเด็นท้าทายของการพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลไกระบบการพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงกรณีตัวอย่างการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

 

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวถึงนโยบาย 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยของประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเน้นการพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองกับตลาดแรงงานหรือสังคม เรียกว่า “Demand side Human Resource Development” ดังนี้
                     1.ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความรู้ให้กับสังคม ในระดับที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันเป้าหมายคือ 1% ของ GDP เท่ากับ 110,000 ล้านบาท การที่จะไปถึงเป้าหมายเป้าหมายดังกล่าวได้ ภาคเอกชนจะต้องลงทุนมากกว่า โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน
                     2.ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในปัจจุบันแม้ว่าการเกษตรของไทยจะสามารถดำเนินไปได้แต่แรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ยอมเข้าสู่ภาคการเกษตร ส่วนแรงงานที่มีอยู่เดิมก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขในส่วนนี้ให้ได้
                     3.ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยเฉพาะ Gifted Education หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทำได้ดีมาก แต่ต้องหาวิธีที่จะต้องยกระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความรู้สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป และส่วนระดับอาชีวศึกษา ได้ทำโครงการนำร่องมา 4 – 5 ปีแล้ว ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ มาเสริม เช่น มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยในด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับครูอาชีวะต่อไป
                     4.นักวิจัยกับกำลังคนในระดับปริญญาเอก เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิจัยในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการแตกต่างกันไป โดยค่าเฉลี่ยนักวิจัยไทยกับจำนวนประชากรของประเทศอยู่ที่ 9/10,000 คน ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนให้ถึง 15/10,000 คน
                     5.โครงการที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ หรือ Mega Project จำเป็นต้องมีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขานั้นๆ ให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ระบบราง ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการเตรียมกำลังคนมากว่า 2 ปีแล้ว 

       รมว.วท. กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องเริ่มทำงานด้วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนให้มากกว่านี้ เรามีผู้ประกอบการอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.บริษัทข้ามชาติ 2.บริษัทไทยยักษ์ใหญ่ และSMEs เหล่านี้ต้องการคนทั้งสิ้น แต่ต้องการ packet ของคนที่แตกต่างกัน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีกลไกในการเชื่อมโยงที่เข้มข้นกว่านี้ โดยตัวกลางคือรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน”

 

 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732   โทรสาร 02 333 3834

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป