กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว. ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ กำลังคน...หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย

รมว. ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ กำลังคน...หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย

พิมพ์ PDF

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมอภิปรายและระดมความคิดการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ กำลังคน...หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย  ในการประชุมประจำปี 2557 "การพัฒนาคน... เพื่ออนาคตประเทศ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย”โดยพิจารณาประเด็นสำาคัญของการพัฒนาคนในทุกมิติ และกรณีศึกษาที่นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ปัจจุบันสังคมโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคน ดังนั้น การพัฒนา “คน” ให้มีศักยภาพและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม จึงมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสังคมหรือประเทศใดมีคนที่มีศักยภาพสูง ย่อมมีโอกาสและแนวโน้มที่จะช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ในที่สุด

 

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ การวางแผนพัฒนาประเทศได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ใน “การพัฒนาคน”โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัย  เพื่อเป็นพลังผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เนื่องจาก“คน”เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (Means) และเป็นผู้รับประโยชน์หรือผลกระทบ (Ends) ของการพัฒนา ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนา “คน”ให้มีศักยภาพและคุณภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดการประชุมประจำาปี ๒๕๕๗ เรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย”เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคนที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป