กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง

พิมพ์ PDF

     
 
       วันนี้ (26 กันยายน 2557) เวลา 13.00 น. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายผู้แทน เข้ารับมอบรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" ในพิธีมอบรางวัล "องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง" ในวาระที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้มีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
       การประเมินผลรางวัล "องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินการคลัง" มีเกณฑ์การประเมินผลตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลังทั้ง 5 มิติเริ่มต้นจากส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อจัดจ้างสำเร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การลงบัญชี และมีการตรวจทานโดยหน่วยตรวจสอบภายในของราชการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนงานที่ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และหากมีการผิดพลาดหรือเกิดความละเมิดขึ้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการละเมิดและแพ่งซึ่งเป็นมติด้านสุดท้าย และสำหรับการมอบรางวัลมีทั้งหมด 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 5 รางวัล , รางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 21 รางวัล ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
 
 
 
         ทั้งนี้ มิติทั้ง 5 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส ความเป็นหัวใจสำคัญ การตรวจสอบได้ และความมีธรรมาภิบาล เมื่อทุกหน่วยงานปฏิบัติได้ถูกต้องครบทุกกระบวนการก็จะส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยังยืน ดั่งสโลแกนที่ว่า "รางวัลจะสูงค่า มิใช่เพียงได้รับมา แต่ต้องรักษา และดำรงไว้ให้ยั่งยืน เพราะทุกๆความสำเร็จ คือประโยชน์ของแผ่นดิน"
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป