กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพครูด้วยวิทยาศาสตร์ สู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพครูด้วยวิทยาศาสตร์ สู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิมพ์ PDF

 

 

วันนี้ (22 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตรให้กับครูวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวิชาการการบรรยายพิเศษ ทัศนศึกษา สร้างโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้เสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสบการณ์แนวคิดในการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2557 และได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
 
ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีศักยภาพและเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้ครูในสามจังหวัดชายแดนได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้กิจกรรม สร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สนับสนุนและบริหารจัดการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ครูในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ครูโรงเรียนมัธยมภาครัฐ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการเยี่ยมชม กิจกรรมการทดลอง กระตุ้นให้คุณครูและอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  เพิ่มประสบการณ์ แรงจูงใจ แนวคิดด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการสอน โดยสามารถทำให้เยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างเครือข่ายครูสอนวิทยาศาสตร์สร้างความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เยาวชนนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดการเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า สวทช. เป็นองค์กรของรัฐ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีประโยชน์กับประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสาธารณชนด้วย การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นตัวคูณที่สำคัญในการดำเนินการดังกล่าว และในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ สวทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ครูในสามจังหวัดชายแดนได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้กิจกรรม สร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ สวทช. กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะช่วยให้เปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยจัดรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย 
- การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ  ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
- การเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานที่สำคัญและน่าสนใจ เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, การทำกิจกรรมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ (คิดส์ซาเนีย) 
- การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน  2557 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 3 จังหวัดชายแดน 52 โรงเรียน 65 คน เพื่อให้ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สัมผัสและเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์จากสถานที่จริง จากชิ้นงานและนิทรรศการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทร. 081-988-6614 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป