กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมประชุมผู้บริหารและชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

รมว.วท. ร่วมประชุมผู้บริหารและชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (15 กันยายน 2557) เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พร้อมหารือแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยอาศัยการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ โดยชี้แจงคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมกับชี้แจงนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร วท. ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร ๑๕ หน่วยงานของกระทรวงและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กำกับดูแลหน่วยงานในกระทรวง เน้นให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างวางรากฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืนโดยการดำเนินงานต้องมีการบูรณาการกันทั้งภายในและระหว่างกระทรวง ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศ
 
     ในการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักๆ ที่สำคัญ ประกอบไปด้วย วาระด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ปี 2558 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งงบประมาณที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้รับ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 1.28 โดยกระจายสัดส่วนของงบประมาณไปสู่แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ 1.การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคน (19.07%) 2.การสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ให้เป็นสังคมฐานความรู้ (8.31%)  3.การเร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศ (45.29%) 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยพัฒนา (26.32%) 5.พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (0.89%) และ 6.การพัฒนาความร่วมมือประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ (0.12%) 
     ทั้งนี้ หัวข้อประเด็นที่จะผลักดันตามข้อสั่งการจาก คศช. ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดทำรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดย สวทน. จัดทำร่างข้อเสนอปฏิรูปด้าน วทน. ของประเทศส่ง สศช. เพื่อเสนอ คสช./ครม. และนำสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณาต่อไป ตาม Roadmap การขับเคลื่อนการปฏิรูป วทน. ของประเทศไทย 2.จัดทำรายละเอียดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดย สสนก. จัดทำร่างกรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3.จัดทำรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จาก GIS สำหรับเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานของประเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและการโซนนิ่งพื้นที่ โดย สทอภ. จัดทำ Roadmap เพื่อการดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการพื้นที่ของประเทศ โดยกระจายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบสู่ทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งยังได้หารือแนวทางการดำเนินงานตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อไปด้วย
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 


 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป