กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช.เปิดนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง”

อพวช.เปิดนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง”

พิมพ์ PDF

 
     วันนี้ (12 กันยายน  2557) เวลา 11.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition ที่เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็ง” เพื่อหวังเปิดมุมมอง สะท้อนถึงสถานการณ์และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพของครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ 12 กันยายน - 11 ธันวาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี  
 
     นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย ให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ มีต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพวช . ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการมาโดยตลอด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับเรื่องราวสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน โดยจะมีนิทรรศการจากต่างประเทศมาจัดแสดงเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช . ได้นำบางส่วนของนิทรรศการ ICE  AGE: The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งไปจัดแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนำเสนอโครงกระดูกไดโนเสาร์  ARGENTINOSAURIO ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความยาวถึง 36 เมตร น้ำหนัก 3,180 กิโลกรัม และหุ่นยนต์แมมมอธ ขนาดเท่าตัวจริงนับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชน ที่มาชมงานอย่างล้นหลาม ด้วยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม และเสียงเรียกร้องจากคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาง อพวช. จึงได้นำนิทรรศการ  ICE  AGE:  The  Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งมาจัดอย่างเต็มรูปแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ซึ่งก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากเยาวชนและประชาชนจากทั่วประเทศเช่นกัน
 
     สำหรับนิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในอดีต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนมาถึงการเกิด “ยุคน้ำแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของยุค น้ำแข็ง ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งหลายชนิดอพยพย้ายถิ่นฐาน หลายชนิดสูญพันธุ์ไป และบางชนิดพันธุ์มีวิวัฒนาการเชื่อมโยงมาเป็นสัตว์ในปัจจุบันที่เราเห็นและคุ้นเคยกันรวมถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งนี้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วย 5 โซนที่สำคัญ ได้แก่โซนที่  1  เปิดกล่องความทรงจ้าโลก “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีอนาคต” นำเสนอข้อมูลที่ว่า “เราสามารถรู้และเข้าใจอดีตของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อย่างไร?” โซนที่ 2  การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานการอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิตนำเสนอภาพรวมของ “ธรณีกาลโลก” และข้อมูลโดยสังเขปของ 4 มหายุควิวัฒนาการโลก โซนที่  3 “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” นำเสนอถึง “โลกในยุคน้ำแข็ง” ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และเผยโฉมหน้าของ สัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้น ในรูปแบบของหุ่นยนต์สัตว์ที่เคลื่อนไหวได้  ซนที่  4  แมมมอธ นำเสนอเรื่องราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์ประเภทงวง แสดงให้เห็นวิวัฒนาการ รวมทั้งสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็ง ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์อื่นๆ โซนที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อกระตุ้นจินตนาการของผู้เข้าชม  ภายหลังจากการชมนิทรรศการแล้ว เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 
     นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมที่จะสร้างความสนุก   เพลิดเพลิน   สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ อาทิ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่เหล่าสัตว์ ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำ แข็งจะมาปรากฏบนจอภาพ  3 มิติ  รวมทั้งยังมีห้องกิจกรรมการทดลองต่างๆ อีกมากมาย” นิทรรศการ ชุดนี้   นอกจากจะให้ความรู้ ความบันเทิง โดยเปิดประสบการณ์แสนสนุก ในยุคน้ำแข็งแล้ว  ยังช่วยเปิดมุมมอง สะท้อนถึงสถานการณ์ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือพร้อมปรับตัว รวมถึงพร้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต นิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช . ตั้งแต่ 12  กันยายน ถึง  11 ธันวาคมนี้ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน อังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. และทุกวันเสาร์–วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น.  ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์
 
     สอบถามข้อมูล  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร 0-2577-9999 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณชัญญ์ชญา (ปัญญ์ ) T. 094-786-1649 /คุณฐาปนี (เก๋ง) T. 085-772-9955 สื่อมวลชนสอบถามได้ที่ ดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  T. 086-985-6832,089-770-4106 /สุวรรณา (นา) T. 081-565-5540  

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป