กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. เฟ้นสุดยอดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ปี 2557 เตรียมรับมอบโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรี ก.วิทย์ฯ

สดร. เฟ้นสุดยอดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ปี 2557 เตรียมรับมอบโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรี ก.วิทย์ฯ

พิมพ์ PDF


      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์” ประจำปี 2557 คัดสุดยอดผลงานภาพถ่ายดาราศาสตร์ เตรียมรับมอบโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ทุกท่าน สำหรับปีนี้ได้เห็นถึงพัฒนาการของการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม เทคนิควิธีการถ่ายภาพ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความอดทน และจินตนาการอันสวยงาม รวมไปถึงประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ของผู้เข้าประกวดซึ่งถือว่าทุกท่านเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จะเห็นว่าภาพที่ออกมาจึงไม่ได้มีแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว  ทุกภาพล้วนมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และคุณค่าในจิตใจของผู้ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างแท้จริง”

     โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพ มุ่งเน้นให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาเป็นสื่อ ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับคนในประเทศ

     โดยในปี 2557 นี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 62 คน จำนวนภาพกว่า 221 ภาพ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นักวิชาการด้านการถ่ายภาพ และผู้แทนจากสื่อมวลชน ตัดสินผลงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

     ด้าน ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย กล่าวว่า  “การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แต่ละปีถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้นทุกปี  โดยปีนี้มีความพิเศษ คือ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีรายละเอียดความคมชัดสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เข้าประกวดมีความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์มากขึ้น  มีการใช้เทคนิควิธีการถ่ายภาพและประมวลผลที่ดีเยี่ยม ภาพจึงมีความสวยงาม น่าสนใจ มีความครบถ้วนทางองค์ประกอบศิลป์ และถูกต้องตามหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะภาพถ่ายประเภท  Deep Sky Objects และประเภทวัตถุในระบบสุริยะ ที่มีรายละเอียดความคมชัดและใช้เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูง แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าประกวดมีความรู้ด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี ถือเป็นการสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่นในวงการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ส่วนประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์เป็นประเภทที่มีผู้ส่งผลงานเข้ามามากที่สุด  เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่างภาพมือใหม่สามารถฝึกฝนถ่ายภาพดาราศาสตร์จากสถานที่ใกล้ตัว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  นอกจากนี้แล้วยังมีภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลกที่ถ่ายทอดผลงานปรากฎการณ์ Jumping Sundog ซึ่งหาดูได้ยากเข้ามาประกวด แสดงให้เห็นถึงความช่างสังเกต สงสัย ใฝ่หาคำตอบของคนไทย ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านภาพถ่าย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้วงการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ของประเทศมีการตื่นตัว และพัฒนาทัดเทียมกับนานาชาติ และที่สำคัญภาพดังกล่าวถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขั้นสูง หากมีความรู้ ความเข้าใจ  มีเทคนิคในการถ่ายภาพก็สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้

     ท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความสนใจ เห็นคุณค่าในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการถ่ายภาพของประเทศ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่มีช่างภาพไทยฝีมือดีเพิ่มขึ้นมาทุกปี สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาไม่น้อยหน้าชาวต่างชาติ” ดร.ศรัณย์ กล่าวทิ้งทาย

     การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1) Deep Sky Objects  2) ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3) วัตถุในระบบสุริยะ 4) วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5) ปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก  ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของรางวัล จากบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

1. ประเภท Deep Sky Objects
     - รางวัลชนะเลิศ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์  ชื่อภาพ “Veil Nebula”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “หัวใจแห่งท้องฟ้า Heart Nebula”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “เนบิวลาหัวม้า”
    - รางวัลชมเชย นายอิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ ชื่อภาพ “ใจกลางทางช้างเผือก”

2. ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
    - รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “คราสบนดาวพฤหัสจากดาวบริวารไอโอ”

3. ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ
    - รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2557”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Mars Opposition”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุกิจ บุญญะรังษี  ชื่อภาพ “ดวงอาทิตย์ดาวแม่ของระบบสุริยะ”
    - รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหาง PanstarrC2012K1 ผ่านดาราจักร M51”
   
4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
    - รางวัลชนะเลิศ นายอภินันท์ ตั้งศรีวงศ์  ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนภูผา”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ ชื่อภาพ “ทางช้างเผือกเหนือทะเล”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปวีณ อารยางกูร  ชื่อภาพ “The Intersection of Era”
    - รางวัลชมเชย นายกชกร วิชัยดิษฐ  ชื่อภาพ “เรือกับทางช้างเผือก”

5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
    - รางวัลชนะเลิศ นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Cherdphong Corona Discharge”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิรติ กีรติกานต์ชัย  ชื่อภาพ “สายฟ้าฟาดกลางทะเล”
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกลยุทธิ์ เชาวน์คุณ  ชื่อภาพ “นาคเล่นน้ำ ณ บางตะบูน”
    - รางวัลชมเชย นายสุริยา พลละคร  ชื่อภาพ “ลำปางหลวงศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ทรงกลด”

     ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท สถาบันฯ จะจัดทำเป็นสื่อทางดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปฎิทินดาราศาสตร์ประจำปี 2558  สื่อการเรียนรู้ สมุดภาพดาราศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ติดตามผลงานภาพถ่ายที่ได้รางวัลทั้งหมดได้ที่ www.narit.or.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353, 091-0716215 โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth , Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป