กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

พิมพ์ PDF

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP”


               เนื่องด้วยนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถขยายการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นบทบาทของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคมีความสำคัญมากต่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
               นางรัชดา เหมปฐวี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญ ประธานเปิดการอบรมฯ  กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทย การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิด การพัฒนาสินค้าในเชิงคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้ามีความปลอดภัย มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดความเชื่อถือสินค้า ตลอดจนวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทางศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จึงจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” ขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด การจัดทำ calibration curve และ quality control chart และ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรของห้องปฏิบัติการของประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP แก่ผู้ประกอบการ เมื่อสินค้ามีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจะสร้างชื่อเสียงของชุมชนให้เป็นที่รู้จักเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในชุมชนมี โอกาสขยายตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงอีกด้วย
               นางพีรดา ภักดีพิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมกล่าวว่า ปัจจุบันทำงานบริการทดสอบตัวอย่างประเภท ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ จุลินทรีย์ ให้บริการกับหน่วยงานภายนอก และให้ข้อมูลการใช้เครื่องมือขั้นสูงกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่กำลังศึกษาและทำงานวิจัย จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์โดยตรงกับงานที่ทำอยู่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC17025 ซึ่งดิฉันดำรงในตำแหน่งผู้บริหารด้านวิชาการจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ อีกด้านหนึ่งคือบางอย่างที่เราใช้เป็นประจำและมีข้อกังขามาตลอดเช่นงานด้านเครื่องแก้ว ก็ได้ทราบข้อมูลจากวิทยากรว่าความเหมาะสมสิ่งที่ควรสอบเทียบและไม่สอบเทียบเราก็จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน
นางสำลี ดีขามนอก พนักงานห้องปฏิบัติการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด กล่าวว่า ส่วนตัวทำหน้าที่เป็นพนักงานวิเคราะห์โดยตรงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบกับวันนี้มีการอบรมเรื่องการใช้เครื่องแก้วถือว่าได้รับความรู้อย่างมากสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ทำประจำได้อย่างดี อย่างเรื่องของกระบอกตวงประเภทที่แตกต่างกัน เช่น TD TC ถ้าเราไม่ได้เข้าอบรมบางทีจุดเล็กๆน้อยๆเราอาจจะมองข้ามเกิดการใช้งานที่ผิดพลาดได้ ซึ่งบรรยากาศการอบรมก็เป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อมูลความรู้เข้าใจง่ายคลายข้อสงสัยไปได้เยอะถ้าคิดเป็นคะแนนก็ให้คะแนนเต็มสิบ
               ทั้งนี้การอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP” จัดขึ้นในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวจิตลดา  คณีกุล  ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป