กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วศ. ก.วิทยาศาสตร์ฯ จับมือ สมอ. พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

วศ. ก.วิทยาศาสตร์ฯ จับมือ สมอ. พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

พิมพ์ PDF

เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
 


    สินค้า OTOP ของไทยมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของผู้ซื้อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนจำนวนมาก  ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จึงได้ร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน  เน้นช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้ชุมชนและการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ขึ้น ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวเสาวณี     มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางรัชดา อิสระเสนารักษ์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้เป็นประธานร่วมกันในการลงนาม 
 
    นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้ามาทดสอบและมีการ พัฒนาสินค้ามาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในเชิงเทคนิคที่ใช้กลไกทางห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมให้สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ  การลงนามความร่วมมือ กับ สมอ. เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ต่อเนื่องเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และได้รับประโยชน์โดยตรงในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  ขอบเขตความร่วมมือของ วศ. เป็นการสนับสนุนการทดสอบสินค้า OTOP ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้ความรู้ คำปรึกษา และจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในเชิงลึก รวมทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในระยะยาวส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถขยายศักยภาพทางการค้าโดยรวมของประเทศได้  
 


    นางรัชดา อิสระเสนารักษ์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย โดยขอบเขตความร่วมมือของ สมอ. เป็นการสนับสนุนข้อมูลผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเชิงพื้นที่ การประสานร่วมมือกับ วศ. ในการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจะเร่งรัดการให้มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อได้รับรายงานผลการทดสอบของ วศ. รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

 


    **********************************************************************************************
นางวลัยพร  ร่มรื่น ผู้เขียนข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7000  หรือ 0 2201 7097 – 8   Call  Center 0 2201 7555   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรสาร 0 2201 7470  http://www.dss.go.th
 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป