กระทรวงวิทย์ โดย GISTDA ร่วมกับ กคช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

พิมพ์

     


   วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลา 13.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยมี นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ลงนาม และ นายสายันต์ ชาญธวัชชัย นายเชาวลิต ศิลปะทอง เป็นสักขีพยาน ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในการร่วมกันดำเนิน “โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ในการวางแผนรองรับการขยายตัวของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความแออัดของที่อยู่อาศัย สังคม การจราจร และมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างบูรณาการทุกระบบ เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยจะต้องคำนึงถึงการรับมือกับปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดย GISTDA ยินดีสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมอบให้ การเคหะแห่งชาติ นำไปวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาความเป็นอยู่และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ทั้งนี้ โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
     นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนด้านข้อมูลและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก GISTDA เช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ตลอดจนการให้ความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทั้งสองหน่วยงานมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
     จากการประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศร่วมกัน จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง นำมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางการจัดหาและบริการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
     นอกจากนี้ สำหรับในปี 2557 การเคหะแห่งชาติจะร่วมกับ GISTDA ดำเนินงาน “โครงการศึกษาการขยายตัวของเมืองใน 26 จังหวัดของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” โดยจะนำผลจากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของประเทศไทย และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ และ “โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ อาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะฯ” ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ศึกษาจำนวน 11 จังหวัด จากข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) นำมาจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะ และจัดทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท 
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ข้อมูลโดย : การเคหะแห่งชาติ โทร. 02-351-6152 และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โทร. 02-141-4444
 
Tags gistda - ลงนาม MOU - พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ - การเคหะแห่งชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» Spaec Inspirium อุทยานรังสรรค์นวตกรรมอวกาศ
» 5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA
» ค่านิยมของ GISTDA
» ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA
» พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA
» สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
» เปิดตัวในไทยเป็นแห่งแรกของอาเซียน นิทรรศการระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” เริ่ม 1 ธ.ค. นี้