กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เริ่มแล้ว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯที่ยิงใหญ่และยาวนานที่สุดแห่งปี

เริ่มแล้ว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯที่ยิงใหญ่และยาวนานที่สุดแห่งปี

พิมพ์ PDF

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2557 ปีนี้ที่เชียงใหม่

 


        มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2557 สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมความก้าวล้ำและกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ภายในงาน ย้ำ คลชสช. ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เน้นกระจายความรู้สู่ภูมิภาค หลังจัดครั้งแรกที่เชียงใหม่ จะส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


        พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวเปิดงานว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีแล้วนั้น จะมีความสามารถในการแข่งขัน ประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอีกทั้ง คนไทยยังโชคดีที่มีพระมหากัษตริย์ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาทรงใช้ในการพัฒนาประเทศ ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงนำองค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาความทุกข์ยากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยไม่เพียงยังประโยชน์สุขให้แก่ชาวไทยแล้ว  ยังสร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ จนเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศอีกด้วย


        คสช. เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ที่จะต้องส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย  ให้ทุกส่วนบูรณาการทั้งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ คสช. สนับสนุนให้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ เพื่อกระจายความรู้สู่ภูมิภาค โดยจะได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศในโอกาสต่อไป


        ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crytallography : ITCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว (International Year of Family Farming : IYFF)


        มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านการแสดงความก้าวหน้า ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมมุ่งจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 โดยทุกปีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน สำหรับปีนี้ เป็นการผนึกกำลังร่วมกับ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่ 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน


     ด้านนายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  ชาวเชียงใหม่ทุกคนมีความยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นงานที่เยาวชนจากทั่วประเทศจะได้มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดแสดงยาวนานถึง 17 วัน และขอต้อนรับคณะผู้จัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมทั้งคณะเยาวชน นักเรียน ครู อาจารย์ จากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่จะเดินาทางร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในครั้งนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน พร้อมทิ้งท้ายเชิญชวนให้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
 

 

    ผู้สนใจสามารถเข้าชม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  และพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของงาน เก้า จิรายุ  ได้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 และมิ้นต์ ชาลิดา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ได้ภายในงาน ติดตามข้อมูข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2014 หรือสอบถามรายละเอียดงานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2557 9960
 

 

 


ผู้เผยแพร่ข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นายรัฐพล  หงสไกร

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป