กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557

พิมพ์ PDF

 
      วันนี้ (4 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น.  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายผู้แทน นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน การประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “Science and Technology Acquisition and Human Resources Development Strategies from USA, Europe and Japan” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้จากนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น มายังประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
     นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศมีกำหนดจัดเป็นประจำทุก 2 ปี ณ ประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา สลับกัน รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพไทยกับหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะทำงานจัดการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้จัดการประชุมในรูปแบบของการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศ (สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น) การพัฒนากำลังคนที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นเชิญเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (focus group)  ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศได้มาถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือ และเพื่อเป็นการระดมความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
       หัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทนการพัฒนาข้อมูลด้านสาธารณะสุข ที่เป็นแน้วโน้มใหม่ ซึ่งเรียกว่า Big Data และการพัฒนาการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ (STEM Education) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ของประชาคมโลก เช่น ภัยธรรมชาติที่รุงแรง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร วิกฤติด้านพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศในการดำเนินการ
     นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการสมองไหลกลับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน และ กรุงบรัสเซลส์ ที่ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ยุโรป และญี่ปุ่น  และได้กำหนดหัวข้อการประชุมที่เน้นเรื่อง “Science and Technology Acquisition and Human Resources Development Strategies from USA, Europe and Japan” ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบของการระดมความคิดเห็นแนวทางยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มาสู่ประเทศไทย ดังนั้นรูปแบบของการประชุมจะประกอบไปด้วยการอภิปรายการประชุม การระดมความเห็นของนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา การประชุมกลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป และการประชุมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น ซึ่งวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เป็นการประชุมรวมและประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแนวทาง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น : ช่องทางและกลไกลความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 จะจัดขึ้น ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Science and Technology Acquisition and Human Resources Development Strategies from USA, โดยจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมใน 3 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ พลังงาน STEM Education และ Big Data ด้านสาธารณสุข
     ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยนักวิชาชีพไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 คน ยุโรปจำนวน 5 คน และ ญี่ปุ่นจำนวน 4 คน ผู้บริหารนักวิชาการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน
     หากท่านสื่อมวลชนหรือผู้สนใจจะเข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557 ในหัวข้อดังกล่าว สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน (คุณปภัสสร) โทร. 02 333 3902 และ (คุณกฤษฎากร) โทร. 02-333-3903 หรือที่ www.most.go.th
 
เอกสารการประชุมนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732


 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป