กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ โดย สวทน.จัดประชุมระดมความคิดเห็นสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในงานเวทีปฏิรูป วทน. ครั้งที่ 1

ก.วิทย์ฯ โดย สวทน.จัดประชุมระดมความคิดเห็นสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในงานเวทีปฏิรูป วทน. ครั้งที่ 1

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนในสังคม นำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์) ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ,รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษดังกล่าวฯ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

      พลเรือเอก ณรงค์ กล่าวว่า การประชุมเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้โอกาสทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเสนอแนวความคิดที่กว้างขวาง เพื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิรูป วทน. ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเวทีการปฏิรูปในครั้งต่อๆไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้าน วทน. ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

      คสช. ได้ให้ความสำคัญกับงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจะต้องตอบสนองความต้องการและมุ่งไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม การปฏิรูป วทน.  เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและสมบูรณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปทั้งในเชิงโครงสร้างและกลไกในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
      ทั้งนี้ คสช. มีความเชื่อมั่นว่าการปฏิรูป วทน. ของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน   โดย คสช. จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การจัดเวทีการปฏิรูป วทน. มีความสอดคล้องกับ (Road Map) ที่ทาง คสช. ตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของปรับปรุงกลไก รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ผลที่จะได้รับจากเวทีการปฏิรูปในครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนของเวทีของภูมิภาคต่างๆ ที่จะมีการจัดขึ้นในครั้งต่อไป จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกระแสการปฏิรูปและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้าน วทน. ให้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปของประเทศในภาครวม เพื่อไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
      รศ.ดร. วีระพงษ์ กล่าวว่า การจัดเวทีปฏิรูป วทน. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม นำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางพัฒนาและใช้ วทน. ในการแก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสในการนำพาประเทศให้ข้ามพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระยะ 10 ปีข้างหน้า ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทน. ได้จัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 โดยสาระสำคัญของแผนมุ่งหวังให้ วทน. มีบทบาทสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) การพัฒนางาน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      เพื่อให้การขับเคลื่อน วทน. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นควรให้มีการปฏิรูป วทน. ทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงกลไก ทั้งนี้ สวทน. ได้จัดทำร่างแนวทางการปฏิรูป วทน. ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว การจัดเวทีปฏิรูป วทน. ครั้งที่ 1 ในวันนี้ จะเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปดังกล่าว ภายหลังการจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเปิดเวทีปฏิรูป วทน. ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการปฏิรูป วทน. ด้วย โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 
 
พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา
พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร
• พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
      การจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในส่วนภูมิภาค จะเน้นประเด็นการนำ วทน. ไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) อาหาร (Food Valley) พลังงานชีวภาพ (Bio-Energy) ชีวเวชศาสตร์(Biomedical Science) ผลิตภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Natural Advanced Product and Materials) และการออกแบบและวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Design and Engineering for Manufacturing Corridor) เป็นต้น
 
      นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูป วทน. เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในภูมิภาคควบคู่ไปด้วย การจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในส่วนภูมิภาค จะเน้นประเด็นการนำ วทน.ไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) อาหาร (Food Valley) พลังงานชีวภาพ (Bio-Energy) ชีวเวชศาสตร์(Biomedical Science) ผลิตภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Natural Advanced Product and Materials) และการออกแบบและวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Design and Engineering for Manufacturing Corridor) เป็นต้น
       ดร.พิเชษฐ์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า การปฏิรูป วทน. เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ โดยจะมีการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา วทน.  เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาที่เรื้อรัง และการใช้โอกาสและศักยภาพให้เป็นประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป วทน. จึงมีจุดเน้นของการใช้นวัตกรรมในการพัฒนานำโดยภาคเอกชน ที่มีภาครัฐคอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีทรัพยากรทั้งการเงินงบประมาณ กำลังคน และระบบสนับสนุนอื่นๆ รองรับ ซึ่งการลงทุนและการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จะทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงสุด เนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนทำให้เกิดผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ ทางเศรษฐกิจที่มีปัญหาคอขวดอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น การทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคการผลิต หรือการส่งนักวิจัยไปช่วยสร้างความรู้ในภาคเอกชน เป็นต้น 
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร 02-333-3731-2

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป