กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์ PDF

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่ และการศึกษาทุกระดับ จึง “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาจะเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม” ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน – ทุกพื้นที่ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีภารกิจในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ 
    สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้  กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว ซึ่งการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้สัมผัสและเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ อันจะส่งผลให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในอนาคตต่อไป
 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไวยวิทย์ ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป