กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด

สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด

พิมพ์ PDF

สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน
 


           สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด” พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” แบบครบวงจรสำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน โดยมุ่งหวังผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน
           นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “สนช. กำหนดให้ “อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด” เป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว จำนวน 83 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 78.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 2,481.95 ล้านบาท สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานสะอาด ทั้งนี้ สนช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดในระดับชุมชน  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมด้านพลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษา/วิจัยให้แก่นิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยด้านพลังงานสะอาดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

 

           นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “จากประสบการณ์การบริหาร “โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นวงเงินสนับสนุน 46.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น แบ่งเป็น ระบบผลิตความร้อนทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 8 ระบบ และโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลระดับชุมชน จำนวน 4 ระบบ ทำให้ สนช. มีความมั่นใจว่าความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งนี้ จะเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแก่ผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจลงทุนให้สามารถตัดสินใจในแต่ละรูปแบบได้และพร้อมที่จะดำเนินการลงทุนได้ทันที ทั้งแบบทางวิศวกรรม และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถตัดสินใจในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการเป็น
           ที่ปรึกษาทั้งในด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ การบริหารโรงไฟฟ้าฯ การดำเนิน การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการซ่อมบำรุง ซึ่งจะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย พลังงานชีวมวล 500 กิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 300 กิโลวัตต์ พลังงานลม 200 กิโลวัตต์”
           รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า “มทร.ธัญบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการและใช้ประโยชน์จาก “พลังงานสะอาด” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสีเขียว (green tech. university)” ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดย มทร.ธัญบุรี จะดำเนินการเกี่ยวกับความพร้อมด้านผลงานวิจัยพลังงานในการสร้างต้นแบบและการขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยจะเป็นผู้สนับสนุนด้านผลงานวิจัย บุคลากร นักวิจัย วิศวกร เครื่องมือทางวิศวกรรม อาคาร สถานที่ และพื้นที่ในการดำเนินการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน และจะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแก่ผู้สนใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป”

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป