กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์ PDF

 

     (3 กรกฎาคม 2557 : 09.00 น.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น และ กิจกรรม วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกนอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั่วไป พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบอื่นๆ โดยจะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบไปด้วย กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน คุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และอาหาร , กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Training และ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่  โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อตอบสนองการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่มาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระดับชาติและ
ในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว  พร้อมกับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในเชิงพื้นที่
ให้ลงลึกในระดับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป จึงได้มีการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. ต่อเนื่องเป็นระยะ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. มาแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.สุโขทัย จ.ระนอง จ.ลำปาง และในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ จ.สุพรรณบุรี 
 
     ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน - ทุกพื้นที่" อันจะส่งผลให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ต่อไปในอนาคต
     นายจริน หงส์ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เรียนรู้และตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนาน ให้เยาวชนได้เข้าใจและเกิดความสนใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น 
สำหรับการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือตั้งแต่วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างมุมมองใหม่ให้เยาวชนที่ว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก” อีกต่อไป

     นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีภารกิจหลายด้านทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสนันสนุนและนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังเช่นบทบาทภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีภารกิจในการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมไทย โดยผ่านกิจกรรมและนิทรรศการในรูปแบบที่หลากหลาย กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับเยาวชนในส่วนกลาง ลักษณะของการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้น การสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ ที่ให้ความรู้ควบคู่กับ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ประกอบด้วย นิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมการศึกษาต่าง ๆ อีกมากมาย


ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ วท. 02-333-3732
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» เสาวนาแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย Thailand-Japan Human Resources Development Initiative (Timeline Suthichai )
» 5 โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อน SME l 13 กรกฏาคม 2559 l Smart SME
» เรื่องเล่าเช้านี้ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติลาว
» ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษ เปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป