กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการ 2014 International Space Camp

โครงการ 2014 International Space Camp

พิมพ์ PDF

1. หลักการและเหตุผล

            ครั้งแรกของเยาวชนไทยที่จะได้เข้าร่วมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ จากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และได้รับประสบการณ์การ การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนเยาวชนจากนานาชาติที่จะร่วมกันสร้างอนาคตของโลกให้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นกลุ่ม
            3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ  เพื่อนำไปเข้าร่วมการแข่งขันผลงานระดับเยาวชนต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. วิธีการคัดเลือกเยาวชน

            - เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2557
            - สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  9 กรกฏาคม 2557
            - ประกาศผลการคัดเลือก  10 กรกฏาคม 2557

5. ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

            22 - 25 กรกฏาคม 2557 (4 วัน 3 คืน)  ณ Jeju Aerospace Museum เกาะเชจู  สาธารณรัฐเกาหลี

6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

            จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน

เว็บไซต์โครงการ : http://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/index.php/2-uncategorised/44-2014-international-space-camp.html

Facebook : https://www.facebook.com/JaxaThailand

Download ใบสมัคร

Guidbook 2014 International Space Camp

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป