กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พิมพ์ PDF

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ หรือ ศวภ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้

 

     นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กล่าวว่า มีการหารือและวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นของระนองมาในระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำพุร้อนโดดเด่นมีชื่อเสียง สามารถดึงเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดและของประเทศไทยได้ในอนาคต ซึ่งหากสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาได้ถูกทิศทาง ก็จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และภาคธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือการดำเนินงานกับจังหวัดโดยนำองค์ความรู้ด้าน วทน. มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็นรูปธรรมต่อไป

     นางเทียรทอง  ใจสำราญ ผู้อำนวยการ ศวภ.3 กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) และสำนักงานจังหวัดระนอง โดยเฉพาะส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เล็งเห็นศักยภาพและความต้องการ การพัฒนาจังหวัดระนอง จึงได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานของจังหวัดให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์มาจัดนิทรรศการ โดยมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์คอยให้คำปรึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระทรวงในภาคใต้ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย เช่น กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ กลุ่มผู้ประกอบการน้ำแร่ เป็นต้น

     นอกจากนี้ กิจกรรมในภาคเช้ามีการบรรยายแนะนำกรอบ "แนวทางการพัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน" จาก ดร.กาญจนา ปานุราช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการประชุมระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มภารกิจอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์ม/ยาง/ปุ๋ย) กลุ่มภารกิจการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อป/แปรรูป/บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มภารกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลที่ได้จากการประชุมในส่วนประเด็นปัญหา ความต้องการ แนวทาง และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งแผนงานโครงการ จะถูกนำมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อที่จะนำเสนอเป็นวาระในเวทีการประชุมหารือ กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนอง อาทิ สำนักงานจังหวัดระนอง ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดระนอง และหน่วยงานอื่นๆ ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เพื่อหาข้อสรุปในการร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจังหวัดระนองต่อไป

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี” ด้านอาจารย์ ม.ฮาวาร์ดเผย อดอาหาร 30% ช่วยชะลอวัย
» กระทรวงวิทย์ ขานรับมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทย พร้อมเสนอให้จูงใจผู้ประกอบการ
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ศวภ.3 ร่วมกับ สวทน. และ ศลช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการธุรกิจสปา (SMEs) จ.ระนอง
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป