กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

พิมพ์ PDF


 

           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
           นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวชี้แจงว่า มุ่งเน้นให้ความสำคัญในความร่วมมือดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้     
“วว.  มีความยินดีและพร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรด้านวิชาการการวิจัย รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. กับ บริษัท น้ำมันบริโภคไทยจำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองรวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว
           ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรและการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 1. งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ บริการ ทดสอบ/วิเคราะห์ สินค้า และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตลอดจนงานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารน้ำ น้ำดื่ม น้ำเสีย สารปนเปื้อน แร่และโลหะ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเจือปนสีและโพลิเมอร์ และปิโตรเคมี ยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งบริการสอบเทียบ เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่อง Atomic Absorption, Spectro  photometer, pH Meter, เครื่อง Emission spectrometer

 

 

           2. งานบริการที่ปรึกษา บริการที่ปรึกษาด้านติดตั้งเครื่องมือ การฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการที่ปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO/IEC 17025 3. งานฝึกอบรม จัดฝึกอบรมทางวิชาการให้บุคคลภายนอกและภายใน 4.งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน  ISO/IEC 17025
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล สังกะสีในน้ำและน้ำ การหาปริมาณบิสฟีนอล A ในพลาสติก พทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสี และการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้น

 

 

           นายประวิทย์  สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด  ผู้ผลิต “น้ำมันรำข้าวคิง” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจมานั้น เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเชิ่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและการวิจัย เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งน้ำมันรำข้าวไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก  ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันรำข้าวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติถึง 4 รางวัล ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เรื่องการวิจัยและพัฒนาจะยิ่งทวีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากได้ร่วมดำเนินการกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมมือกันศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของไทย รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าวจนถึงผู้บริโภค และยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยให้ก้าวทันยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย”

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80, 0 2323 1905 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้่องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป